ผู้ตรวจการฯชี้"จารุวรรณ"พ้นหน้าที่

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 14:57 น.
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลปกครอง ชี้คำสั่ง"คุณหญิงจารุวรรณ"ปลด "พิศิษฐ์" ไม่ชอบ ขอให้คุ้มครองชั่วคราว หยุดปฏิบัติหน้าที่

นายปราโมทย์  โชติมงคล  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการพิจารณาเรื่องที่นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ ส.ว. ยื่นเรื่องมาว่าการแต่งตั้งนายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าสตง. ให้รักษาการแทนผู้ว่าสตง.ฯเป็นคำสั่งมิชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวมิชอบเพราะตามข้อเท็จจริงคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา  ผู้ว่าสตง.มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์คือพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว การอ้างว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าสตง.และออกคำสั่งให้ยกเลิก คำสั่งแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาสรองผู้ว่าการสตง.ให้รักษาการแทนผู้ว่าจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงยื่นคำฟ้องไปยังศาลปกครอง ในวันนี้ ( 27 ส.ค. ) และขอคุ้มครองชั่วคราวให้ศาลมีคำสั่งให้คุณหญิงจารุวรรณ  หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพากษา