posttoday

คสช.สั่งพักงานชั่วคราว นายกอบจ.เชียงใหม่

26 กรกฎาคม 2559

หัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44 สั่งพักงานชั่วคราว "บุญเลิศ บูรณุปกรณ์" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44 สั่งพักงานชั่วคราว "บุญเลิศ บูรณุปกรณ์" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 44/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ระบุว่า

ตามที่จะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และเจ้าหน้าที่ได้เข้าดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานและตรวจค้น พบว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีการกระทําซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จําเป็นต้องดําเนินการโดยด่วนเพื่อป้องกันหรือระงับ ไม่ให้เป็นการทําลายความสงบเรียบร้อยหรือเกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน

ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช.จึงมีคําสั่ง

ข้อ 1.ให้นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เชียงใหม่ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายดําเนินการตรวจสอบหรือดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว ในกรณีพบว่ามีผู้บริหารหรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด หรือไม่พบว่านายบุญเลิศมีความผิด ให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งต่อไป คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/164/10.PDF