"หมวดเจี๊ยบ"ซัดคำสั่งหัวหน้าคสช.คุมสื่อไม่ชอบธรรม

วันที่ 17 ก.ค. 2559 เวลา 10:43 น.
"หมวดเจี๊ยบ"ซัดคำสั่งหัวหน้าคสช.คุมสื่อไม่ชอบธรรม
ร.ท.หญิง สุณิสา ชี้คำสั่งหัวหน้าคสช.คุมสื่อมีความไม่ชอบธรรม 4 ข้อ ส่งผลกระทยต่อเสรีภาพการรับรู้ข้อมูลของประชาชน

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอประณาม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 41/2559 เพราะเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และขอเรียกร้องให้ พล.อ. ประยุทธ์ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทันที เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบธรรม 4 ประการ คือ

1. วิธีการออกคำสั่ง ไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม เพราะเป็นการออกคำสั่งโดยคน ๆ เดียว ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจากทุกภาคส่วน ทั้ง ๆ ที่ เรื่องนี้เป็นประเด็นสาธารณะและส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของสังคมส่วนรวม

2. เนื้อหาของคำสั่ง ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ โดยที่สื่อมวลชน คือ กลไกหลัก ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนความเห็นของประชาชนกลับไปยังรัฐบาล เพื่อให้มีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาการทางการเมืองของประเทศ ดังนั้น การปิดกั้นการทำงานของสื่อมวลชน จึงเป็นการปิดกั้นการรับรู้ความจริงของประชาชน ถ้าสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพ ย่อมหมายถึงประชาชนก็ไม่มีเสรีภาพด้วยเช่นกัน

3.  ขัดต่อหลักความรับผิดชอบและอาจมีการใช้อำนาจตามอำเภอใจ เพราะคำสั่งดังกล่าวคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องให้ไม่ต้องรับผิดใดๆ ทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัยจากการใช้อำนาจระงับการออกอากาศหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งการใช้ดุลยพินิจโดยอ้างเพียงความสุจริตเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยาก และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นรัฐต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแทนเจ้าหน้าที่

4. การออกคำสั่งดังกล่าวในช่วงก่อนออกเสียงประชามติ อาจทำให้เกิดข้อครหาว่า เป็นการชี้นำประชามติอย่างหนึ่งหรือไม่ เนื่องจาก ความรุนแรงของโทษ อาจทำให้สื่อมวลชนไม่กล้านำเสนอข้อมูลด้านลบของร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการลงคะแนนของประชาชนในการออกเสียงประชามติ คำสั่งอัปยศเช่นนี้มีไว้เพื่อบีบคอสื่อมวลชน ใช่หรือไม่

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องสำนึกไว้ให้หนัก ๆ ว่าอำนาจที่ท่านยึดไปจากประชาชนนั้น มีไว้เพื่อทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง และท่านไม่ควรใช้อำนาจนั้นเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ มีแต่พวกเผด็จการเท่านั้น ที่ชอบปิดหูปิดตาประชาชน เนื่องจากกลัวความจริง