นิด้าเผยผลโพลครั้งที่5คนยังไม่ตัดสินใจรับ-ไม่รับร่างรธน.

วันที่ 26 มิ.ย. 2559 เวลา 09:33 น.
นิด้าเผยผลโพลครั้งที่5คนยังไม่ตัดสินใจรับ-ไม่รับร่างรธน.
นิด้าโพลเผยผลสำรวจครั้งที่5 พบคนส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจลงประชามติรับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ผลสำรวจครั้งที่ 5: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการตัดสินใจลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และความคิดเห็นต่อข้อเสนอให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มีสิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

จากผลการสำรวจครั้งที่ 5 เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.07 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 25.40 ระบุว่า ไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 6.33 ระบุว่า ไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 2.20 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอการให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มีสิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.67 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 26.40 ระบุว่า ไปลงมติเห็นด้วย ร้อยละ 17.27 ระบุว่า ไปลงมติไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.66 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต