"สนช." เห็นชอบงบปี60วาระแรกตั้งกมธ.พิจารณาใน90วัน

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 18:22 น.
"สนช." เห็นชอบงบปี60วาระแรกตั้งกมธ.พิจารณาใน90วัน
สนช.เห็นชอบหลักการงบ ’60 มูลค่า 2.733 ล้านล้านบาท บิ๊กตู่ แจงจัดงบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องแผนปฏิรูป สนช.ชม บูรณการข้ามกระทรวง ให้ความสำคัญงบวิจัย

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 189 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เห็นชอบหลักการวาระที่ 1 ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท  พร้อมตั้งคณะกมธ. 50 คน เพื่อพิจารณารายละเอียดภายใน 90 วัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า  การบริหารประเทศในระยะยาวจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ เพราะประเทศไทยไม่เคยมีการกำหนดมาก่อน   ต้องปฏิรูปปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ มีแผนการปฏิรูปในทุกมิติ ต้องปรับภูมิทัศน์ของประเทศเราตามภูมิทัศน์โลกในวันนี้พร้อมกับเตรียมการรับความเสี่ยง เช่น การก่อการร้าย อากาศเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี

"ประเทศไทยต้องมีการขยายตัวของเศรษฐกิจให้เกิดความต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง และต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอำนวยความสะดวกในการลงทุน รวมไปถึงการผลิตคนให้ตรงกับงาน กฎหมายงบประมาณเป็นหนึ่งในความพยายามในการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะด้านการเงินการคลัง เพื่อให้งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือของภาครัฐสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม"พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

บรรยากาศในที่ประชุม สนช.ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ เนื่องจากเป็นการจัดทำตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนมีการบูรณาการการใช้จ่ายแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ขณะที่บางส่วนอยากให้เพิ่มงบประมาณรองรับสังคมผู้สูงอายุ

นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ สนช. กล่าวว่า  งบประมาณมีตัวชี้วัดดีหลายประการ ทั้งการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่ออนาคตประเทศ เป็นการการจัดทำแบบบูรณาการซึ่งไม่เจอบ่อยนักท่ีผ่านมามักต่างคนต่างทำ อีกทั้งต้องชมเชยการตั้งงบวิจัย และพัฒนา สูงกว่าเดิม  1 หมื่นล้านบาท ไม่งั้นเช่นนั้น ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ก็เกิดไม่ได้ แม้จะขาดุล แต่ก็ไม่กระทบความมั่นคง หนี้สาธารณะระดับ 45.7 % ก็รับได้เพราะเพดานสูง 60%

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ สนช. กล่าวว่า  การตั้งงบประมาณแสดงให้เห็นถึงวินัยการเงินการคลังที่ดี  และยังเข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อีกทั้งการกำหนด ยุทธศาสตร์ 6 ด้านมีตัวชี้วัดชัดเจน  จากการที่ฟัง พล.อ.ประยุทธ์ นำเสนอตัวเลข ก็ฟังด้วยความประหลาดใจเพราะในฐานะอดีตข้าราชการก็ไม่เคยเห็นนายกฯท่านไหนเสนอสถิติในระดับเวิลด์คลาสอย่างนี้

"มั่นใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เคยอยู่กมธ. งบประมาณ พบว่ามีปัญหาเรื่องการบูรณาการการจัดงบประมาณ แต่งบประมาณปีนี้มีการกำหนดชัดเจน เรื่อง งบประมาณบูรณาการโครงการต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการลดความซ้ำซ้อน และจะช่วยลดเวลาทำงานของโครงการได้"นายศิริพลกล่าว

นางเสาวนีย์ สุวรรณชีพ สนช. กล่าวว่า สนับสนุนร่างพ.ร.บ.นี้ เนื่องจาก มีการปฏิรูปการทำงบประมาณ หลายส่วน โดยเฉพาะจัดลำดับความสำคัญตามโครงการ ระยะเวลาดำเนินการแยกแผน ให้สอดคล้องกับแผนงานประจำ ยุทธศาสตร์ บูรณาการงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้การจัดทำงบเป็นไปอย่างรอบคอบ สอดรับกับการนำเทคโนฯ มาช่วยการดำเนิน

หลังจากการอภิปรายของสมาชิก พล.อ.ประยุทธ์  กล่าวว่า  การจัดทำงบประมาณมีการปรับแก้จากประสบการณ์ที่มากขึ้น เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นำทุกปัญหาพิจารณาความเร่งด่วน สอดคล้องแผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมด้วยเป้าหมายการบูรณาการงบประมาณข้ามกระทรวงได้ รวมถึงการเตรียมการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบูรณาการ และอำนวยประโยชน์กับการค้าการลงทุน

อย่างไรก็ตาม แม้จะเห็นชอบร่วมกันในหลักการ แต่เมื่อฟังจากสมาชิกได้ทราบถึงความห่วงใย แต่ยืนยันถึงความมุ่งหวังให้กับประชาชน และขอช่วยกันสร้างความเข้าใจให้สังคม และย้ำถึงการสร้างความเข้มแข็งระดับภูมิภาค การบริหารจัดการแบบกลุ่มจังหวัด รวมถึงเรื่องการศึกษาที่ขยายความเจริญเติบโตไปยังภูมิภาคและการจัดการบริการสาธาณูปโภคพื้นฐานที่เป็นระบบ