เครือข่ายพลังงานบุกสภาค้านพรบ.ปิโตรเลียม

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 11:30 น.
เครือข่ายพลังงานบุกสภาค้านพรบ.ปิโตรเลียม
ตัวแทนเครือข่ายพลังงานฯ บุกสภายื่น ค้าน พรบ.ปิโตรเลียมเข้าสภา 24 มิ.ย.  เสนอร่างภาคประชาชนประกบ

วันที่ 23 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) พร้อมสมาชิกเครือข่ายจำนวนหนึ่ง เข้ายื่นหนังสือพร้อม 2,000 รายชื่อ ต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.

นายปานเทพ กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับจะเข้าสู่ที่ประชุม สนช. ในวัน24 มิ.ย. จึงห่วงว่าร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองจะไม่เป็นเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ซึ่งสนช.ได้เห็นชอบกับรายงานดังกล่าวแล้ว แต่ครม.มีมติไม่สอดคล้องกับรายงานดังกล่าว จึงขาดความชอบธรรมที่จะนำเสนอ

ทั้งนี้ ขอให้ สนช.ยับยั้งและไม่รับร่างกฎหมาย 2 ฉบับนี้ นอกจากนี้ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่างพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ไม่ได้ให้อธิปไตยทางพลังงานให้แก่ประเทศอย่างแท้จริง แต่ให้สิทธิกับเอกชนเป็นผู้ขายปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเพียงการอำพรางที่ทำให้ดูเหมือนมีทางเลือกเท่านั้น เพราะกรรมสิทธิการขายพลังงานยังอยู่ในมือเอกชนเช่นเดิม  นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้เสนอ ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมที่ร่างมาจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาโดยในวันที่ 24 มิ.ย.นี ทางเครือข่ายจะเข้ามาติดตามการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ที่สภา ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า จะรับเรื่องไว้พิจารณา โดยจะจัดส่งเอกสารไปไปให้กับสมาชิก สนช. พิจารณา เพราะถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์การริเร่ิมของภาคประชาชน ที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามกระบวนการ โดยจะมอบให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาว่ากระบวนการต่อจากนี้ จะทำอะไรได้บ้าง