posttoday

สนช.ไม่เห็นชอบ "หมอเรวัต" นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

02 มิถุนายน 2559

ที่ประชุมสนช.ไม่เห็นชอบ "นพ.เรวัต วิศรุตเวช" นั่งผู้ตรวจฯ ข้องใจสายสัมพันธ์การเมือง

ที่ประชุมสนช.ไม่เห็นชอบ "นพ.เรวัต วิศรุตเวช" นั่งผู้ตรวจฯ ข้องใจสายสัมพันธ์การเมือง

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่หนึ่ง เป็นประธาน ได้พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนนายศรีราชา วงศารยางกูร อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา  โดยพล.อ.อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ นพ.เรวัต วิศรุตเวช อดีต อธิบดีกรมการแพทย์ และอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รายงานผลการตรวจสอบทั้งในส่วนที่เปิดเผยและประชุมลับเพื่อพิจารณาในส่วน ที่เป็นรายงานลับร่วม 1 ชั่วโมง

จากนั้นที่ประชุมสนช.ได้ลงคะแนนลับด้วยการใช้เครื่องลงคะแนนเพื่อให้ความ เห็นชอบ ผลการลงคะแนนปรากฏว่านพ.เรวัต ได้รับคะแนนเห็นชอบ 66 ไม่เห็นชอบ 66 งดออกเสียง 24  ซึ่งทำให้นายสุรชัย ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นพ.เรวัต ไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมจึงถือว่าไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ ตรวจการแผ่นดิน

ทั้งนี้มีรายงานจากสนช.ว่า ในการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานการตรวจสอบประวัติเชิงลึกของนพ.เรวัต พบว่า มีสมาชิกสนช.หลายคนสงสัยประเด็นที่นพ.เรวัตเปลี่ยนชื่อและนามสกุล โดยบางชื่อเป็นคดีที่กำลังฟ้องร้องกันอยู่ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับประวัติของนายเรวัตไม่มีความชัดเจน  ข้อมูลที่ส่งให้กมธ.ตรวจสอบประวัติฯพิจารณานั้น มีข้อมูลไม่ตรงกัน

ขณะเดียวกันยังติดใจถึงสายสัมพันธ์ทางการเมืองของนายเรวัตที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรมช.พาณิชย์ สมัยรัฐบาลเพื่อไทย  และที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ซึ่งสนช.บางกลุ่มไม่ได้แคลงใจกับการดำรงตำแหน่งของนายเรวัตเพราะเป็นเพียงตำแหน่งที่ปรึกษาที่ไม่มีอำนาจใดในการสั่งการส่วนราชการ แต่สนช.บางกลุ่มเห็นว่า บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ควรมีความเป็นกลางทางการเมือง