ตั้ง "หัสวุฒิ" ประธานศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 05 ส.ค. 2553 เวลา 14:36 น.
มติ ก.ศป.ตั้ง "หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล" นั่งประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ แทน "อักขราทร"

ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่แทนนายอักขราทร จุฬารัตน ที่มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (3) วรรคสอง, มาตรา 30 วรรคสี่ และมาตรา 31 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.ศป.ยังมีมติให้นายเกษม คมสัตย์ธรรม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 1, นายวิชัย ชื่นชมพูนุท ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 2, นายชาญชัย แสวงศักดิ์ นายไพบูลย์ เสียงก้อง และนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองได้เสนอชื่อประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีนำเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เรียบร้อยแล้ว

ส่วนรองประธานศาลปกครองสูงสุด และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองจะได้เสนอชื่อต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ในลำดับต่อไป