สนช.เคาะซุปเปอร์บอร์ดกสทช.

วันที่ 31 มี.ค. 2559 เวลา 16:36 น.
สนช.เคาะซุปเปอร์บอร์ดกสทช.
สนช.เคาะซุปเปอร์บอร์ดกสทช.เบื้องต้น2ด้าน4ราย ก่อนสรุปจริง 7 เม.ย.นี้ ผลการลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ด้านกิจการกระจายเสียง และด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หรือการคัดเลือกซุปเปอร์บอร์ดให้เหลือจำนวน 2 เท่า จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวนทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วย ด้านกิจการกระจายเสียง 10 คน และด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 12 คนทั้งนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือกด้านละ 2 คน ประกอบด้วย ด้านกิจการกระจายเสียง คือ นายปรเทพ สุจริตกุล ได้ 125 คะแนน และนายชินวัชร์ สุรัสวดี ได้ 49 คะแนน ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพคือ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ได้ 106 คะแนน และพล.ต.ท. ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ได้ 51 คะแนน สำหรับขั้นตอนจากนี้ เบื้องต้นจากการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้วางกรอบนัดประชุมสนช.วันที่ 7 เม.ย. นี้ เพื่อคัดเลือกซุปเปอร์บอร์ดให้เหลือด้านละ 1 คนต่อไป