สมาคมอบต.ฯบุกสภาค้านควบรวมอปท.

วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 14:20 น.
สมาคมอบต.ฯบุกสภาค้านควบรวมอปท.
สมาคมอบต.ฯบุกสภาค้านควบรวมอปท.  อ้างเกิดความขัดแย้ง พร้อมเสนอ 4 กรอบปฏิรูป

วันที่ 25 มี.ค. ที่รัฐสภา สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายชาวนา นำโดยนายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์กรการบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  เข้ายื่นหนังสือต่อนายอลงกรณ์ พลบุตร  รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่หนึ่ง เพื่อคัดค้านแนวทางการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพราะจะทำให้จำนวนขององค์กรในพื้นที่ลดลง และจะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระดับพื้นที่ ไม่มีหลักประกันรายได้ และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน  พร้อมทั้งเสนอกรอบการปฏิรูปด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 1.ด้านการกระจายอำนาจและการสร้างกลไกขับเคลื่อน 2.ด้านการเงินการคลังและงบประมาณท้องถิ่น 3.โครงสร้างบุคลากร และ4.กลไกการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านนายอลงกรณ์  กล่าวว่า การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญของการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จะทำให้ดีและมีศักยภาพ เช่น ในเรื่องของการถ่ายโอนงบประมาณ ถ่ายโอนบุคลากร การถ่ายโอนภารกิจจากงานของรัฐบาลกลางจะต้องกระจายลงไป ดังนั้นทางสมาคมฯต้องมาช่วยกันทำงานกับสปท. ในการออกแบบแผนปฏิรูปประเทศ เพราะจะมีความชำนาญมากกว่า และยืนยันว่าแนวทางการปฏิรูปประเทศจะเจริญเท่าเทียมกัน แบบแผนเดียวกันเหมือนนานาประเทศ

ภาพประกอบข่าว