สปท. เตรียมสัมมนา เร่งปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 14:10 น.
สปท. เตรียมสัมมนา เร่งปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
“อลงกรณ์” เผย สปท. เตรียมสัมมนา 29-30เม.ย. เร่งปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง  พร้อมนัดประชุมร่วมสนช. 30 มี.ค. ฟังกรธ.แจงร่างรธน.สุดท้าย

วันที่ 25 มี.ค. ที่รัฐสภา นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 ในฐานะรองประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงว่า  การประชุมวิป สปท. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ได้มีมติให้มีการจัดสัมมนาทบทวนการทำงานของ สปท. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และวางแผนการทำงานปฏิรูปอีก 1 ปีข้างหน้าให้เป็นรูปธรรมก่อนการเลือกตั้ง โดยจะจัดขึ้นในวันที่  29-30 เม.ย. 2559 ที่โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   นอกจากนี้ในวันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  สปท. และหัวหน้าส่วนราชการที่รัฐสภา โดย ทาง กรธ. จะมาชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญที่จะไปสู่การออกเสียงประชามติให้ได้รับทราบ จากนั้นที่ประชุม สปท.ได้กำหนดให้มีการพิจารณาประเด็นคำถามประกอบการทำประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 1 เม.ย. 2559 เวลา 14.00 น. ก่อนส่งประเด็นคำถามให้ สนช. พิจารณาต่อไป ขณะนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการทั้ง 12 คณะของ สปท. พิจารณาส่งคำถามหรือความเห็นในการประชุมวิป สปท. ครั้งต่อไปแล้ว

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า  ในการประชุมสปท. วันที่  28 มี.ค.นี้มีวาระพิจารณาจำนวน  3 เรื่อง คือ การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ของกมธ.ขับเคลื่อนฯด้านเศรษฐกิจ  การปฏิรูปประเทศของกมธ.ขับเคลื่อนฯด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการขัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ และ รายงานการปฏิรูประเทศด้านการจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.)  และในวันที่ 29 มี.ค.จะพิจารณา 4 เรื่อง คือ รายงานการปกิรูปของกมธ.วิสามัญขับเคลื่อนฯด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เรื่องข้อเสนอแนะ  ร่างพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ...  รายงานของกมธ.ขับเคลื่อนฯด้านการศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดีวินัยเด่น และเรื่องแผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต