กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านขอตั้งสภาท้องถิ่นแห่งชาติ

วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 12:56 น.
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านขอตั้งสภาท้องถิ่นแห่งชาติ
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยื่นกรธ.ขอตั้งสภาท้องถิ่นแห่งชาติ ขอปฏิรูปท้องถิ่นโดยให้อยู่แบบเดิม                เมื่อเวลา 11.00น.นายชัฏ แสงหิรัญภาดา ตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรีและเครือข่ายสมาคมชมรมผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นตัวแทนของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อนายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อขอให้มีการจัดตั้งสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการกระจายอำนาจ                นายชัฏ กล่าวว่า นอกจากนี้เห็นว่าไม่ควรระบุหลักการเพื่อเป็นแนวทางการตรากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้บริบทเดิมที่มีอยู่ และขอให้กำหนดหลักการกระจายอำนาจให้กับประชาชนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่และขอให้กำหนดบทบาทให้ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมอบอำนาจให้กำนัน ผู้ใหญบ้าน มีภารกิจและงบประมาณเพื่อร่วมทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                ด้านนายอมร กล่าวว่า กรธ.ไม่ได้ละเลยการปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ได้มีการไปแตะเนื้อหาหรือมีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เกิดการควบรวมแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอที่เครือข่ายการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยื่นมายังกรธ.ตั้งแต่ต้นนั้นทางกรธ.ได้นำมาพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านประเทศเวลา 5 ปี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มุ่งเน้นเรื่องการปฏิรูปประเทศ ซึ่งภาระของกรธ.ในการร่างรัฐธรรมนูญจะจบลงในวันที่ 29 มี.ค.จากนั้นเป็นวาระของการปฏิรูปประเทศต่อไป