กกต.ชง2ประเด็นใหญ่แก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา 21:12 น.
"ธนิศร์"ผู้ทรงคุณวุฒิกกต.เผยได้ส่งข้อเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวไปยังรัฐบาลแล้วใน2ประเด็นใหญ่

นายธนิศร์ ศรีประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กกต.ได้ส่งข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวไปยังรัฐบาลแล้วในวันนี้ ( 19 ก.พ.) ซึ่งที่เสนอไปมี 2 ประเด็นใหญ่ คือ 1.เรื่องการจัดส่งร่างรัธรรมนูญที่เดิมรัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้ส่งให้ครัวเรือนไม่น้อยกว่า80% แล้วถึงจะประกาศวันออกเสียงได้นั้น กกต.เห็นว่าอาจสิ้นเปลืองงบประมาณ จึงได้ขอแก้ไขโดยให้จัดส่งโดยวิธีการอื่นแต่ต้องทั่วถึง และเป็นประโยชน์ในการศึกษากับประชาชนมากขึ้น  

และ2.เรื่องของภาคความผิด ได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเสนอไปทั้ง 3 รูปแบบ คือ พระราชบัญญัติ,พระราชกำหนด และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งขึ้นกับรัฐบาลจะพิจารณาตัดสินใจว่าจะตรากฎหมายดังกล่าวในลักษณะใด ซึ่งกกต.ก็ไม่ได้มีข้อเสนอไปว่าควรจะออกเป็นแบบใด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐบาลจะพิจารณาเห็นสมควร