โพลเผยคนไม่แน่ใจร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติหรือไม่

วันที่ 31 ม.ค. 2559 เวลา 09:28 น.
โพลเผยคนไม่แน่ใจร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติหรือไม่
ดุสิตโพลเผยคนไม่แน่ใจ ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติหรือไม่ รอฟังกระแสสังคม ส่วนใหญ่พร้อมเดินทางไปลงประชามติ

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในสายตาประชาชน" โดยสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,338 คน กรณี การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ สำรวจระหว่างวันที่ 26-30 ม.ค. สรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนจะไปลงประชามติเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่?

อันดับ 1 ไปแน่นอน 41.42% เพราะ เป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองและคนไทยทุกคน ทุกเสียงของประชาชนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นสิทธิหน้าที่ที่ทุกคนพึงมีและแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 37.67%เพราะ คงต้องรอดูก่อน อาจติดธุระ สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ไป 20.91% เพราะ ต้องไปทำงาน ลางานไม่ได้ ไม่สะดวกในการเดินทาง ฯลฯ

2. การที่ประชาชนจะ“รับร่าง”รัฐธรรมนูญ หรือ “ไม่รับร่าง”รัฐธรรมนูญนั้น พิจารณาจากอะไร?

อันดับ 1 ฟังจากกระแสสังคมและเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน 83.11%อันดับ 2 เนื้อหาครอบคลุม ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีความเป็นธรรม 79.52%อันดับ 3 เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 77.43%อันดับ 4 ผ่านการพิจารณาจาก สปช. และมติส่วนใหญ่เห็นด้วย 69.96%อันดับ 5 เป็นไปตามขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 62.63%

3.“ร่างรัฐธรรมนูญ” แบบไหน? ที่ประชาชนจะรับร่าง

อันดับ 1 ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักสากล เป็นประชาธิปไตย 78.48%อันดับ 2 ยุติธรรม เสมอภาค คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน 67.86%อันดับ 3 มีข้อบังคับ กฎหมายและบทลงโทษผู้กระท าผิดที่เหมาะสม ชัดเจน 57.10%

4.“ร่างรัฐธรรมนูญ” แบบไหน? ที่ประชาชนจะไม่รับร่าง

อันดับ 1 ไม่เป็นกลาง เน้นอำนาจของรัฐ เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 75.78%อันดับ 2 ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น ประชาชนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วม 70.40%อันดับ 3 เนื้อความกำกวม ไม่ชัดเจน เข้าใจยาก 63.23%

5. ประชาชนคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ฉบับนี้ จะผ่านการ “รับร่าง”หรือ “ไม่รับร่าง”

อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 60.92% เพราะ ที่ผ่านมาการร่างรัฐธรรมนูญมีประเด็นที่สร้างความขัดแย้งมาโดยตลอด มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยประชาชนตัดสินใจลำบาก เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน คงต้องรอฟังกระแสสังคมหรือการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้รู้หลายๆท่าน ฯลฯ

อันดับ 2 รับร่าง 22.62% เพราะ อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนา เดินหน้าต่อไปได้ เชื่อว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องดีและกลั่นกรองมาอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเกิดการต่อต้านจากสังคม ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่รับร่าง 16.46% เพราะ ไม่ว่าจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับใด บ้านเมืองก็ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิม เนื้อหายังไม่ถูกใจ ฯลฯ