ตั้ง "อลงกรณ์" นั่งประธานกรรมการประสานงานปฏิรูป

  • วันที่ 14 ม.ค. 2559 เวลา 13:02 น.

ตั้ง "อลงกรณ์" นั่งประธานกรรมการประสานงานปฏิรูป

วิปสปท.ตั้ง "อลงกรณ์ พลบุตร" เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงผลการประชุมวิป สปท. เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า โดยในวันที่  18-19 ม.ค. ที่ประชุมจะมีระเบียบวาระ การประชุม ​3 เรื่อง คือ 1.แผนการปฏิรูปของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ เรื่องเศรษฐกิจการเงินฐานราก 2.แผนการปฏิรูปของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่องปฏิรูประบบงานบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวน 3.แผนการปฏิรูปของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

นายคำนูณ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 เป็นประธาน เพื่อประสานงานกับทุกภาคส่วนโดยสอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย ให้มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปในแนวทางเดียวกัน ติดตามและขอทราบความคืบหน้าเรื่องที่เสนอการปฏิรูปให้มีผลในเชิงปฏิบัติจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมวิป สปท. ตามที่ประธาน สปท. กำหนด

ข่าวอื่นๆ