สปท.เพิ่มวาระปฏิรูปสื่อออนไลน์

วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 20:26 น.
สปท.เพิ่มวาระปฏิรูปสื่อออนไลน์
กรรมาธิการปฏิรูปสื่อสปท. เพิ่มวาระปฏิรูปสื่อออนไลน์ พร้อมตั้ง อนุกมธ. 3 คณะ

นายอภิชาติ จงสกุล โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติให้มีการเสนอแนวทางปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านวิทยุ โทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม ควบคู่กับแนวทางวาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ การป้องกันการแทรกแซงและครอบงำสื่อ การกำกับดูแลสื่อท่ี่มีประสิทธิภาพ  และวาระปฏิรูปพิเศษ คือข้อเสนอการปฏิรูป พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553

นอกจากนี้ ​ ทางคณะกรรมาธิการ ได้มีมติให้เพิ่มวาระการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ เนื่องจากเห็นว่าสื่อออนไลน์เป็นเรื่องราวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่แสดงความคิดเห็น และการทำกิจกรรม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งหากมีประโยชน์แต่ใช้งานไม่ถูกต้อง ก็สามารถกลายเป็นปัญหาสังคมได้

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมาธิการ 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมมาธิการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีนางประภา เหตระกูล เป็นประธาน คณะอนุกรรมการด้านวิทยุ โทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม มีพล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการด้านสื่อออนไลน์ โดยมี พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ เป็นประธาน