บิ๊กตู่ใช้ ม.44 รื้อ "บอร์ดประกันสังคม"

  • วันที่ 08 พ.ย. 2558 เวลา 21:43 น.

บิ๊กตู่ใช้ ม.44 รื้อ "บอร์ดประกันสังคม"

ประยุทธ์ใช้ม.44ยุติการทำงาน บอร์ด-ที่ปรึกษาบอร์ด-กรรมการการแพทย์-กองทุนเงินทดแทน ทั้งยวง พร้อมตั้งคนใหม่ทำหน้าที่แทน ระบุเหตุผล "เกิดปัญหา-ข้อขัดข้อง" ในการทำงาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2558 เรื่อง การได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว โดยเนื้อหาระบุว่า ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินการของระบบประกันสังคม และสำนักงานประกันสังคม ทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน อันส่งผลไปถึงความเสียหายต่อรัฐด้วย

กรณีจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปฏิรูประบบของงานประกันสังคม งานเงินทดแทน และสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้มีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจำเป็นต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และคณะกรรมการการแพทย์ รวมทั้งให้ระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ และคณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมายไว้ก่อน แล้วตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่แทน เพื่อให้การปฏิรูประบบประกันสังคมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ หัวหน้าคสช. โดยความเห็นชอบของคสช.

นอกจากนี้ ได่มีคำสั่ง ให้คณะกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการการแพทย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ตามมาตรา 8 หรือคณะกรรมการการแพทย์ตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคม รวมถึงงดการบังคับใช้กฎหมายในบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และคณะกรรมการการแพทย์ รวมถึงให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน พ้นจากตำแหน่ง

แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม ประกอบด้วย นายปั้น วรรณพินิจ นายอำพล สิงหโกวินท์ พล.ท.กฤษฎา ดวงอุไร นายถาวร พานิชพันธ์ และ พล.อ.อภิชาติ แสงรุ่งเรือง

แต่งตั้งคณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมาย ให้ นพ.ชาตรี บานชื่น เป็นประธานกรรมการ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นพ.อำนวย กาจีนะ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา พล.ท.ไตรโรจน์ ครุธเวโช ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี พล.ต.จัดพล วุฑฒกนก ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล รศ.พญ.จุฑาไล ตัณฑเทอดธรรม นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ นพ.ทรงยศ ชัยชนะ ศ.พญ.สุนันทา พลปัถพี ศ.นพ.สารเนตน์ ไวคกุล รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร และ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน โดยมี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน นายศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย นางผจงสิน วรรณโกวิท นางปริศนา ประหารข้าศึก นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายปิยะชาติ ชุณหเวชสกุล นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายวารินทร์ ศรีแจ่ม นายบรรจง บุญรัตน์ นางพงษทร คงลือชา และมีผู้แทนสำนักงานประกันสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข่าวอื่นๆ