ครม.อนุมัติ 58 รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการ

  • วันที่ 08 ก.ย. 2558 เวลา 16:14 น.

ครม.อนุมัติ 58 รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการ

เปิดรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 58 รายชื่อของกระทรวงมหาดไทย หลังที่ประชุมครม.อนุมัติ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.เป็นต้นไป ดังนี้

บัญชีรายชื่อที่ 1

1.นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าฯแพร่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯกาญจนบุรี4.นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าฯตรัง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯจันทบุรี5.นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯชัยนาท6.นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าฯสกลนคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯเชียงราย7.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯเชียงใหม่8.นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าฯสตูล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯตรัง9.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯนคราชสีมา10.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าฯลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯนครสวรรค์

11.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าฯภูเก็ต ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯนนทบุรี12.นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯปทุมธานี13.นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าฯนครนายก ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์14.นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าฯน่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯปราจีนบุรี15.นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯแพร่ 16.นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าฯพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯพิษณุโลก17.นายสามารถ ลอยฟ้อ ผู้ว่าฯจันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯลำปาง18.นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าฯนครพนม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสกลนคร19.นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าฯกระบี่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสงขลา20.น.ส.จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าฯปราจีนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม

21.นายอัครเดช เติมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสิงห์บุรี22.นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าฯชุมพร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี23.นายชยสวุธ จันทร ผู้ว่าฯมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอุดรธานี24.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯอุบลราชธานี25.นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำรงวตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง26.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง27.นายพินิจ บุญเลิศ  รองผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯกระบี่28.นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าฯนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์29.นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าฯสระแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯชัยภูมิ30.นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯชุมพร

31.นายชาญนะ เอี่ยมแสง รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯตรัง32.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าฯลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯนครนายก33.นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าฯนครพนม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯนครพนม34.นายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าฯนราธิวาส ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯนราธิวาส35.นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าฯพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯน่าน36.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯพะเยา37.นางฮฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯพิจิตร38.นายสนิท ขาวสอาด รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯเพชรบุรี39.นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าฯนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯภูเก็ต40.นายโชคชัย เดชอมรธัญ รอองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯมหาสารคาม

41.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าฯมุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯมุกดาหาร42.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าฯราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน43.นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดี กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯยโสธร44.นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดี กกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯยะลา45.นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด46.นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าฯนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯลพบุรี47.นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสตูล48.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าฯสมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสมุทรสาคร49.นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าฯสระบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสุรินทร์50.นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู

51.นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่านอ่างทอง52.นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าฯเลย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ53.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รองผู้ว่าฯนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์54.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่า อุทัยธานี

บัญชีรายชื่อที่ 2

1..นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน2.นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าฯพังงา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา3.นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าฯสุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯพังงา4.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสุรินทร์

ข่าวอื่นๆ