เปิดรายชื่อกรรมการ-สมัชชาปฏิรูปประเทศ

วันที่ 08 ก.ค. 2553 เวลา 12:21 น.
อานันท์-ประเวศแถลงเปิดรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 19 คน และสัมชชาปฏิรูป27คน เตรียมเดินหน้ายกร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขความอยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายอานันท์ ปันยารชุน  อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการปฎิรูป และ นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป ได้ร่วมกันแถลงเปิดตัว คณะกรรมการปฎิรูปประเทศจำนวน 19 คน  และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศจำนวน 27 คน

นายอานันท์ กล่าวว่า ความแตกต่าง ในการทำงาน ระหว่าง คณะกรรมการของตน กับ นพ.ประเวศ  คือ คณะกรรมการ นพ. ประเวศ จะทำงาน เก็บข้อมูลข้อคิดเห็น และสังเคราะห์ ปัญหา เพื่อนำเสนอ ข้อมูลข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการชุดตน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปจะทำหน้าที่ ยกร่างเป็นแผนปฏิบัติการ หรือ แอคชั่นแพลน ที่สามารถ นำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาความอยุติธรรม และความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในอดีตได้ ทั้งภาครัฐบาล ภาคข้าราชการ และเอกชน สามารถนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ยืนยันว่า ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดเข้ามา คณะกรรมการ ทั้ง 2 ชุดจะยังคงทำหน้าที่ต่อไป เป็นเวลา 3 ปี ตามระเบียบสำนักนายกฯ แต่หากรัฐบาลใด จะยกเลิกระเบียบดังกล่าว ก็สามารถทำได้ แต่เชื่อมั่นว่า สังคม จะสนับสนุน ให้คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดทำหน้าที่ต่อไป

นายอานันท์ กล่าวอีกว่า สุดท้ายความสำเร็จ ของการทำงาน ขึ้นอยู่กับ ประชาชน เป็นผู้ให้การสนับสนุน เพราะแผนแอคชั่นแพลนที่จะทำขึ้นไม่ได้เสนอ ให้รัฐบาลใด หรือพรรคการเมืองใเด นำไปหาเสียง แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะมีการประชุมทุกวันจันทร์ และพฤหัส เวลา 13.00 น.ทุกสัปดาห์

ด้าน นพ.ประเวศ กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้ จะส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยจะมีการจัดตั้ง สมัชชาจังหวัด ขึ้นทั่วประเทศ สมัชชาประเด็นที่ภาคประชาชนเสนอ และสมัชชาแห่งชาติ ขึ้นมาทำงาน รวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมาเป็นนโยบาย และที่สำคัญ คณะกรรมการชุดนี้ จะทำงาน คู่ขนานกับคณะกรรมการปฏิรูปฯของนายอานันท์ ในรูปแบบทำงานคนละเรื่องแต่เป็นเรื่องเดียวกัน ขอยืนยัน ว่า คณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่คณะกรรมการปรองดอง แต่จะทำงาน มองไปข้างหน้าไม่ใช่แก้ปัญหาแต่จะเป็นการทำสิ่งใหม่ เพื่อสร้างอนาคตประเทศไทย แก้ปัญหาความอยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำในในสังคม ให้หมดสิ้นไป

สำหรับรายนามของคณะกรรมการทั้งสองชุดมีดังนี้

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

1.นายกฤษณพงศ์  กีรติกร
2.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
3.นายชัยอนันต์ สมุทวณิช
4.นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
5.นายนิธิ เอียวศรีวงศ์
6.นายบัญชา อ่อนดำ
7.นางปราณี ทินกร
8.นายพงศ์โพยม วาศภูติ
9.นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
10.พระไพศาล วิสาโล
11.นางรัชนี ธงไชย
12.นายวิชัย โชควิวัฒน์
13.นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์
14.นายศรีศักดิ วัลลิโภดม
15.นายสมชัย ฤชุพันธุ์
16.นางสมปอง เวียงจันทร์
17.น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา
18.นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
19. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ

1.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 
2.ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
3.ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4.ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.ประธานสมาคมธนาคารไทย
6.เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ปงระเทสไทย
7. นายกิตติพงษ์ กิตติยารักษ์
8.นายชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
9.ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา
10.นายณรงค์ เพชรประเสริฐ
11.นายต่อพงศ์ เสลานนท์
12.นางเตือนใจ ดีเทศน์
13.รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร
14.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
15. นางปรีดา คงแต้ม
16. นายปรีดา เตียสุวรรณ์
17.นางเปรมฤดี ชามภูนนท์
18.นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
19.นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
20.นายมานิจ สุขสมจิตร
21.นายรัชฏะ ศรีบุญรัตน์
22.นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข
23.นายวิชัย โชควิวัฒน์
24.นายสน รูปสูง
25.นายสมพร ใช้บางยาง
26.นางสาลี อ๋องสมหวัง
27.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

ชัยอนันต์ สมุทวณิช

 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์

ศรีศักดิ วัลลิโภดม