โพลเผยทำประชามติรธน.ช่วยสร้างความชอบธรรม

วันที่ 17 พ.ค. 2558 เวลา 08:51 น.
โพลเผยทำประชามติรธน.ช่วยสร้างความชอบธรรม
นิด้าโพลเผยคนมองทำประชามติร่างรธน.เปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วมทำรธน.มีความชอบธรรม เผย 42.96% ลงมติเห็นด้วย

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2558” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 พ.ค. จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำประชามติ และ การลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2558

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อข้อเสนอการทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2558 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.28 ระบุว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย รองลงมา ร้อยละ 34.80 ระบุว่า ทำให้รัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมมากขึ้นเพราะผ่านความเห็นชอบจากประชาชน ร้อยละ 21.20 ระบุว่า รัฐบาลควรดำเนินการให้มั่นใจก่อนว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญก่อนนำไปทำประชามติ ร้อยละ 9.36 ระบุว่า ช่วยปกป้องรัฐธรรมนูญไม่ให้ถูกแก้ไขได้ง่ายตามอำเภอใจของฝ่ายการเมืองในอนาคต

ร้อยละ 8.80 ระบุว่า เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง และเสียเวลา ร้อยละ 5.84 ระบุว่า ถ้าร่างรัฐธรรมนูญได้รับการเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ต้องการระบบการเมืองแบบเดิมที่เคยเป็นมา ร้อยละ 5.76 ระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญหลายประเด็นมีความสลับซับซ้อนมากไม่เหมาะจะนำไปทำประชามติ ร้อยละ 5.68 ระบุว่า จะได้เพียงประชามติที่จอมปลอมเท่านั้น เพราะคนจำนวนมากจะตัดสินใจตามอารมณ์ ไม่มีการวิเคราะห์เนื้อหาของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ร้อยละ 5.36 ระบุว่า ไม่ได้เป็นหลักประกันว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ถูกฉีกอีกในอนาคต ร้อยละ 2.80 ระบุว่า ทำให้บ้านเมืองแตกแยกเป็นสองฝ่าย และขัดกับแนวทางปรองดองของรัฐบาล ร้อยละ 2.00 ระบุว่า เป็นวิธีที่ดีกว่าการที่รัฐบาล คสช. กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญและ สปช. ผูกขาดการร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.20 ระบุว่า พรรคการเมืองต้องการทำประชามติเพราะต้องการล้มร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และร้อยละ 17.28 ไม่ระบุ

ขณะที่ การตัดสินใจของประชาชน หากวันนี้มีการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2558 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.96 ระบุว่า ลงมติเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ 2558 เพราะ ต้องการเห็นประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาไปข้างหน้า มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อีกทั้งมีความเชื่อมั่นในการบริหารงาน การทำงานของคณะทำงานต่าง ๆ รองลงมา

ร้อยละ 17.84 ระบุว่า ไปใช้สิทธิไม่แสดงความเห็น (Vote No) เพราะ ประชาชนยังขาดความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ร้อยละ 13.92 ระบุว่า ลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ 2558 เพราะ ยังมีบางมาตราที่เห็นว่าควรได้รับการแก้ไข หรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนักการเมือง อีกทั้งยังมีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ จึงยังมีความเคลือบแคลงใจอยู่ ร้อยละ 11.36 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ขอศึกษาเนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญก่อน ร้อยละ 11.28 ระบุว่า ไม่ไปใช้สิทธิ เพราะ ติดธุระ ต้องทำงาน เบื่อการเมือง ไม่ทราบถึงรายละเอียดร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และ ร้อยละ 2.64 ไม่ระบุ

 

บทความแนะนำ