เปิดโพลรัฐบาลประชาชนเกินครึ่งพอใจการทำงาน

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 19:39 น.
เปิดโพลรัฐบาลประชาชนเกินครึ่งพอใจการทำงาน
โพลรัฐบาลเผย เรทติ้งคืนความสุขกระฉูด คนไทยแห่ชม เกินครึ่งประเทศปลื้้มรัฐบาลประยุทธ์บริหาร 4 เดือน ชี้อยากให้ปฏิรูปเศรษฐกิจมาก่อนการเมือง

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 4 เดือน พ.ศ. 2557 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอโดยทำการสำรวจด้วยการสอบถามจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 3 ,900 ราย ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธ.ค. 2557 โดยผลสำรวจมีรายละเอียดดังนี้

การรับชม/รับฟังรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ 91.3 %  รับชม/รับฟัง (โดยรับชม/รับฟังทุกครั้ง  20.2 %รับชม/รับฟังบางครั้ง 71.1% ) และไม่ได้รับชม/รับฟัง  8.7 %

การรับชม/รับฟังรายการเดินหน้าประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ 89.0%  รับชม/รับฟัง (โดยรับชม/รับฟังทุกวัน ร้อยละ 19.8 รับชม/รับฟังบางวัน  69.2% ) และไม่ได้รับชม/รับฟัง 11.0 %

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล ประชาชนเกินครึ่ง59.9 % พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด และ 36.3 % มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

ความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของรัฐบาล ประชาชน61.6 % มีความเชื่อมั่นในระดับมากถึงมากที่สุด และ 34.8 % มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง

การรับทราบการบริหารงานโครงการเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาล ประชาชนทราบเรื่องการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา 5 อันดับแรก คือ 1) การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ( 95.9% )  2) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ( 94.2%)  3) การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ( 92.8%)  4) การบริหารจัดการและกำหนดราคาเชื้อเพลิง ( 92.2% ) และ 5) การสร้างความปรองดอง/คืนความสุขให้กับคนในชาติ ( 91.0% )

ความพึงพอใจการบริหารงานโครงการเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาล จากผลสำรวจ 5 อันดับแรกที่ประชาชนพึงพอใจในระดับปานกลางถึงมากที่สุด คือ การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด  92.2%  (ปานกลาง  23.9 % มาก  46.8 % และมากที่สุด  21.5% ) รองลงมา คือ การดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน  89.3% (ปานกลาง  30.9 % มาก  45.0 % และมากที่สุด 13.4% )

การบริหารจัดการและกำหนดราคาเชื้อเพลิง 87.5% (ปานกลาง  26.1 %มาก  43.0 %และมากที่สุด 18.4%) และการสร้างความปรองดองและคืนความสุขให้กับคนในชาติ  87.3 % (ปานกลาง  27.9 % มาก  42.3 % และมากที่สุด 17.1% )

ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล ประชาชนแสดงความคิดเห็น 35.0%  โดยมีเรื่องที่ต้องการเสนอแนะ 5 อันดับแรก ดังนี้ ให้บริหารงานต่อไป ทำดีแล้วบริหารงานรวดเร็ว จริงใจ (34.5%) รองลงมา ต้องการให้แก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง ( 30.6% ) แก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ( 25.6% ) แก้ไขปัญหายาเสพติด (15.2%) แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองและข้าราชการ ( 15.1% )           

การรับทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยและแหล่งที่ทราบ จากผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่ (92.2% )ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยและไม่ทราบ 7.8 %โดยได้ระบุถึงแหล่งที่ทราบ 3 อันดับแรก คือ โทรทัศน์ (98.5%) หนังสือพิมพ์/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ ( 32.8% ) และการบอกเล่าของคนในชุมชน/หมู่บ้าน ( 24.4%)

เรื่องที่ต้องการให้ปฏิรูปประเทศไทย เรื่องที่ประชาชนต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศไทย 5 เรื่องแรก คือ เศรษฐกิจ ( 83.9% ) การเมือง (70.4% ) การศึกษา ( 53.6%) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ( 38.8%) และการปกครองท้องถิ่น ( 33.9%)

นอกจากผลสำรวจถึง  ความต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ ( 74.0%) ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย และไม่ต้องการ  26.0 %

โดยได้ระบุช่องทาง/วิธีการที่ต้องการมีส่วนร่วม 5 อันดับแรก ได้แก่ ประชามติ ( 30.5)%  จัดประชุมสัมมนา/เวทีเสวนา (25.6)%  กล่องรับความคิดเห็นที่วางไว้ที่ไปรษณีย์ (16.0% ) ผ่านช่องทางเว็บไซต์/e-mail (12.8% ) และสายด่วน 1743 ( 7.7% )

ในส่วนของกลุ่มที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยได้ระบุเหตุผล ดังนี้ การศึกษาน้อย/ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิรูป ( 36.2% ) ไม่มีเวลา/ต้องทำงาน ( 30.6% ) ขอเป็นกลาง/แก้ไขแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม (9.6% )