สปช.เสนอกลไกปฏิรูปข้อมูลสุขภาพ

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 16:07 น.
สปช.เสนอกลไกปฏิรูปข้อมูลสุขภาพ ดันวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญ

พล.อ.นพ.ชูศิลป์ คุณาไทย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ในคณะกมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงว่า คณะอนุกมธ.ฯ ได้ทำการศึกษาและต้องการผลักดันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม  2 เรื่อง ได้แก่ 1.การผลักดันให้เกิดการใช้ระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลขเดียว คือ หมายเลข112 เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยต้องเชื่อมโยงกับหมายเลข 191 ที่ใช้สำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หมายเลข199 ที่ใช้กรณีเหตุเพลิงไหม้ และที่สำคัญต้องเชื่อมต่อกับระบบฉุกเฉินของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตด้วย และ 2.ศึกษาการปฏิรูประบบการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยต้องจัดทำเป็นศูนย์รวมของข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศที่มีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน

พล.อ.นพ.ชูศิลป์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังทำการศึกษาเพื่อเสนอการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนชาวไทย เช่น ปรับให้มีการกำหนดจำนวนพลังงานจากอาหารในฉลากโภชนาการ ผลักดันนโยบายลดเวลาโฆษณาอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลสูงเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง เป็นต้น