สปช.เสนอบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติในร่างรธน.

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 15:47 น.
สปช.ดันให้ร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ วางหลักพัฒนาประเทศ 20 ปี

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานอนุกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกมธ.ปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน แถลงว่า  ได้เสนอญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในภาค 2 หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ โดยแก้ไขเป็นยุทธศาสตร์ชาติและแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ในมาตรา 78  เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมวด จึงขอเพิ่มมาตรา 78/1 ให้มีข้อความว่า "รัฐต้องจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เป็นแม่บทที่เป็นกรอบการกำหนดนโยบายและแผนกลุ่มในภารกิจระดับประทศต่างๆ  สำหรับการพัฒนาประเทศ กำหนดทิศทางเป้าหมายหรือแนวทางการพัฒนาประเทศ การบริหาราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ และเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาของภาคอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมทั้งมีอธิปไตยและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญในการคลอบคลุมความมั่นคงแห่งชาติทั้งทางทหาร การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กาปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน สังคม และวัฒนธรรม"

พ.ต.ต. ยงยุทธ กล่าวว่า  ทั้งหมดเพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติมีผลในทางปฏิบัติเชิงประจักษ์ ต้องมีองค์กรขนาดเล็กแต่จิ๋ว ทำหน้าที่บูรณาการแผนกลุ่มภารกิจต่างๆ โดยผูกพันทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเวลา 20 ปี โดยพิจารณาปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนนโยบาย และจะเน้นส่งเสริมมากกว่าการจับผิด ทั้งนี้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ก็จะมีการพิจารณาแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ กำหนดเป็นแผนการพัฒนาด้านกลุ่มในระยะเวลา 5 ปี สำหรับหน่วยที่ร่วมบูรณาการมีอย่างน้อย 5 กลุ่มประกอบด้วย ภายรัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน ภาควิชาการและผู้สูงอายุ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาตินี้จะแตกต่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กำหนดระยะเวลา  9 ปี  แต่นโยบายจะเปลี่ยนตามรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ ดังนั้นหวังว่าจะได้รับการพิจารณาจากกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในการที่จะบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ