สนช. เลื่อนถก ร่าง พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน

วันที่ 03 เม.ย. 2558 เวลา 14:47 น.
สนช. เลื่อนถก ร่าง พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน
เหตุสมาชิกฯ เสนอเพิ่มนิยาม "สาธารณูปโภค" เพื่อความชัดเจน ขณะที่ กมธ. ชี้หากบัญญัติเกินขอบเขตกฎหมาย

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ร่างพ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ​ ทั้งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว มีหลักการสำคัญคือ การจัดสรรที่ดินปัจจุบันไม่ได้กำหนดให้จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค หรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ เป็นผลให้ไม่อาจทราบชัดเจนว่า ที่ดินแปลงใดเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค หรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ และมีการโอนที่ดินดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอันสาธารณูปโภคของผู้ซื้อที่ดิน จัดสรรโดยรวม จึงสมควรให้มีการจดแจ้งดังกล่า ว และห้ามโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค

โดย สาระสำคัญ คือ  จะมีการแก้ไขชื่อตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง และ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด กำหนดให้มีการจดแจ้งลงในโฉนดที่ดินหรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้น เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค หรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ กำหนดห้ามโอนที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ  กำหนดห้ามโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค  แก้ไขหลักเกณฑ์ การพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภค ของผู้จัดสรรที่ดิน และกำหนดให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภค ตกเป็นของนิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร

ทั้ง นี้ ในที่ประชุมได้ให้น้ำหนักพิจารณาประเด็นที่เสียงข้างน้อยขอแก้ไขเพิ่มบท นิยามคำว่า "สาธารณูปโภค"  ให้หมายความว่าทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นถาวรวัตถุซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยตรงในโครงการจัด สรรที่ดินที่กำหนดไว้ในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ซึ่งกรรมาธิการเห็นว่าการเพิ่มนิยามดังกล่าวเกินกรอบของ หลักการกฎหมาย   แต่สมาชิก สนช. ในที่ประชุมเสนอว่าเห็นควรให้เพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน

ดังนั้น ประธานในที่ประชุมจึงได้เปิดให้ลงลงมติของดเว้นข้อบังคับการประชุม ข้อ  119 เพื่อให้สามารถเพิ่มนิยาม คำว่า สาธารณูปโภคได้ และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้งดเว้นข้อบังคับ แต่ทาง คุณพรทิพ จาละ กมธ. เห็นว่าเพื่อความรอบคอบขอพิจารณารายละเอียดของคำนิยาม ​ทำให้ประธานในที่ประชุมจะสั่งพักการประชุม 30 นาที เพื่อให้กรรมาธิการไปพิจารณารายละเอียด หลังจากนั้นที่ประชุม สนช. เห็นชอบให้ กมธ. นำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว กลับไปพิจารณาภายใน 30 เพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต