"เทียนฉาย"เรียกประชุมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 03 เม.ย. 2558 เวลา 13:45 น.
"เทียนฉาย"เรียกประชุมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
สปช.นัดประชุม​7-8 เม.ย.​ ถกข้อเสนอปฏิรูป รองรับสังคมผู้สูงอายุ-กระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีคำสั่งนัดประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 23/2558 ในวันที่ 7 เม.ย.เวลา 09.00-14.00 น. และครั้งที่ 24/2558 ในวันที่ 8 เม.ย. เวลา 10.00 น. โดยมีวาระการประชุม คือ เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว รวมถึงจะมีการตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แทนตำแหน่งที่วาง  1 ตำแหน่ง เนื่องจากนางทิชา ณ นคร ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสปช. และตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เนื่องจากนายอนันตชัย คุณานันทกุล ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสปช.

ขณะที่​วาระการประชุมในวันที่ 8 เม.ย. มีวาระสำคัญ คือ พิจารณารายงานการศึกษากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น เรื่องแนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น ซึ่งพิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ในวันที่ 6 เม.ย.ประธานได้สั่งงดการประชุม เนื่องจากเป็นวันจักรี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต