"มาร์ค"ลุยปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 21 มิ.ย. 2553 เวลา 16:46 น.
รัฐบาลจัดเสวนาปฏิรูปที่ดิน 2 วัน ดึง 4 รมว. 5 กุนซือนายกฯ ร่วมฟังข้อเสนอ ภาคประชาสังคม - นักวิชาการชงแผนแม่บทภายใน 2 สัปดาห์เดินหน้า  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่าทางรัฐบาลจะเปิดโครงการจัดงานเวทีเสวนาประชาชน  เรื่องการจัดการที่ดินเพื่อการทำกิน : ปัญหาและทางออก  ระหว่างวันที่  24 – 25  มิ.ย.นี้ สำหรับกำหนดการในวันแรก นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีจะให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการที่ดินเพื่อความเป็นธรรม” จากนั้น นายชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม จะชี้แจงความหมายและความสำคัญของกระบวนการกลุ่มย่อย 10 กลุ่มใหญ่ และในช่วงบ่ายจะมีเวทีอภิปราย โดยจะมีการนำเสนอประเด็นต่างๆ จากบรรดาคณาจารย์และนักวิชาการ อาทิเช่น เรื่องโฉนดชุมชนและการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน    ธนาคารที่ดิน   มาตรการภาษีเพื่อความเป็นธรรม  รวมทั้งมุมมองของภาคประชาชนต่อการจัดการที่ดิน  และมุมมองจากฝ่ายนิติบัญญัติต่อการจัดการที่ดิน ซึ่งเวทีนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเสวนาได้ร่วมกันซักถามและตอบประเด็นปัญหาอย่างเต็มที่    สำหรับการเสวนาในวันที่สองจะมีการร่วมกันชี้แจงกระบวนการการแบ่งกลุ่มพร้อมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย  โดยจะมีการนำความเห็นและทางออกของกลุ่มย่อยมาสู่กลุ่มใหญ่เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ส่วนช่วงบ่ายทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น นายสุวิทย์  คุณกิตติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,  นายกรณ์  จาติกวณิช รมว.คลัง , นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ ,นายเชาวรัตน์  ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย พร้อมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทุกคน  จะเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอผลสรุปที่เป็นทางออกจากผู้แทน 10 กลุ่มใหญ่ และข้อคิดเห็นจากคณะวิทยากร โดยสรุปเป็นแผนและกรอบการทำงานเสนอรัฐบาลได้ภายใน 2 สัปดาห์
 
นายสาทิตย์ กล่าวยืนยันว่าหลังจากรัฐบาลได้บริหารประเทศในช่วงระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงนโยบายและแนวทางการจัดที่ดินเพื่อความเป็นธรรม ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน     
 
อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินมาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาที่ดินของประเทศไทยในระดับหนึ่ง และรัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาหลายอย่าง อาทิ นโยบายโฉนดชุมชน นโยบายธนาคารที่ดิน เป็นต้นรัฐบาลจึงเห็นว่า ถึงวาระแล้วที่จะต้องร่วมกันเสนอทางออกกับปัญหาที่ดินของประเทศไทย.