สปช.เผยคนหนุน4ด้านปฏิรูปการกีฬาไทย

  • วันที่ 09 มี.ค. 2558 เวลา 22:28 น.

กมธ.สภาปฏิรูปแห่งชาติเผย ผลจัดประชุมรับฟังความเห็นประชาชน ได้ข้อสรุป 4ด้านในการปฏิรูปการกีฬา

พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) แถลงว่า ผลการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา ครั้งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี มีข้อสรุป 4 ด้าน คือ 1.เรื่องโครงสร้างการกีฬา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 1.เห็นควรให้มีกระทรวงกีฬาเป็นการเฉพาะเพื่อให้มีมาตรฐานที่เป็นระบบ 2.ควรมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการบริหารจัดการให้เหมาะสม 3.ควรเปิดโอกาสให้สมาคมกีฬาต่างๆที่มีความพร้อมร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาที่มีอยู่ และ 4.ส่งเสริมให้มีโครงการการพัฒนากีฬาในระดับภูมิภาคตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงท้องถิ่น ทั้งนี้ ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณจากมูลนิธิพัฒนากีฬาในระดับจังหวัด

ข้อสรุปที่ 2.เรื่องกฎหมายการกีฬาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่เห็นว่าควรบัญญัติกฎหมายเรื่องการพิทักษ์คุณธรรมสำหรับการแข่งขันและกระบวนการตัดสินด้านกีฬา พร้อมทั้งมีบทลงโทษตามความผิดที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันและควรมีมาตรการทางภาษีสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริจาคที่ดินหรือสถานที่สำหรับการกีฬา

3.เรื่องการพัฒนาการกีฬา เห็นว่า แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติควรเชื่อมโยงกับเจตนารมย์ที่รัฐธรรมนูญกำหนด และควรกำหนดวิธีการงบประมาณที่ให้อำนาจและขอบเขตแก่องค์การบริหารท้องถิ่นในการเบิกจ่ายที่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขันกีฬาในระดับท้องถิ่น และควรมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักกีฬาคนพิการตั้งแต่สถานที่ฝึกซ้อมการเดินทางเข้าร่วมกิจการกีฬา รวมทั้งมีผู้ฝึกสอนที่ถูกต้องต่อเนื่อง

4.การบริหารจัดการด้านการกีฬา ควรบูรณาการโครงสร้างการกีฬาด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงกีฬาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในลักษณะการจัดบันทึกความเข้าใจ

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 10 มีนาคม คณะกมธ.จะจัดสัมมนา “การปฏิรูปวิทยาศาสตร์การกีฬาและการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย” ที่อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจะรวบรวมความเห็นเพื่อรายงานต่อที่ประชุมสปช.ต่อไป   

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ