สปช.เห็นชอบผลักดันโครงการยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 03 มี.ค. 2558 เวลา 18:47 น.
สปช.เห็นชอบผลักดันโครงการยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ประชุมสปช. เห็นชอบโครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า แนะกมธ. ศึกษาแนวทางอย่างละเอียดเพื่อป้องกันปัญหา

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ได้พิจาณาข้อเสนอโครงการปฏิรูป "การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย" โดยมีนายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ปฏิรูปพลังงาน สปช. เป็นผู้นำเสนอรายงานดังกล่าว โดยสาระสำคัญดังนี้

1.ประโยชน์ของการใช้ยานยนตร์ไฟฟ้า ที่ช่วยลดมลพิษและเป็นพลังงานทางเลือกที่ดี อีกทั้งยังช่วยลดการนำเชื้อเพลิง และจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการสร้างอาชีพใหม่ๆด้วย

2.ศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยประเทศไทยมีความพร้อมสูง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนภายใน 10 ปี

3.ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยรถชนิดนี้จะถูกบรรจุในรายการลดภาษี ซึ่งได้รับรับการยกเว้นอากรนำเข้า ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมีนัยยะ

4.การพัฒนาฐานการผลิต โดยพื้นฐานแล้วประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคันต่อปี จนได้รับการขนานนามว่า Detroit of Asia โดยจะมีการส่งเสริมให้มีการผลิตยานยนต์ แบต มอเตอร์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า

5.ความพร้อมในการศึกษา วิจัยและการพัฒนา โดยประเทศไทยเองได้มีความพร้อมในด้านนี้สูง อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนารถต้นแบบ และยังได้มีความเห็นชอบที่ให้จัดตั้งศูนย์เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งการเปิดสอนในระดับระดับอาชีวะ และอุมศึกษา

6. ความสำคัญของการสนบสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยจะมีการออกมาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและประชาชนหันมาใช้ยานยนตร์ไฟฟ้า อีกทั้งรัฐจะต้องให้เงินสนับสนุนในการทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยานยนตร์ไฟฟ้าด้วย

ในการอภิปรายเสนอข้อคิดเห็นของ สปช. มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ โดยพลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก สปช. กล่าวว่าเทคโนโลยีรถยนตร์ไฟฟ้า มีมานานแล้ว ในไทยเองก็ได้มีการผลิตและทดลองใช้บ้างแต่เป็นวงแคบ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้า ยังไม่นิยมแพร่หลาย อาจเป็นเพราะต้นทุน และค่าซ่อมบำรุงที่สูงมาก อีกทั้งยังมีกฎหมายข้อบังคับระเบียบต่างๆ ที่ยังไม่เอื้ออำนวยกับรถประเภทนี้ หากจะส่งเสริมเรื่องนี้จะต้องมีการแก้กฎหมายให้เอื้ออำนวยกับกับใช้รถยนต์ไฟฟ้าก่อน ในส่วนของวิสัยทัศน์ที่ว่าจะเป็นศูนย์กลางของยานยนต์ไฟฟ้า ก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางผู้ผลิตมีแบรนด์ของตัวเอง หรือเป็นแหล่งผลิตให้กับผู้ประกอบการนอก โดยเห็นสมควรว่าควรจะตั้งเป้าหมายเป็นแบบแรกมากกว่า

นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์​ สปช. กล่าวว่าอยากจะเห็นประเทศไทยใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยในยุคสมัยนี้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ค่อนค้างสูงมากกว่าเครื่องยนต์ และตัวแบตเตอร์รีเองก็จุไฟได้มากขึ้ยนและชาร์ตได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการน้ำเข้าน้ำมัน และลดมลพิษในอากาศได้เป็นอย่างดี นอกจากจะผลักดันมาตรการสนับสนุนแล้ว ยังต้องมีการผลักดันให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อลดมลพิษด้วยนายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด สปช. เสนอให้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียด และคำนึงถึงการนำแบตเตอรีรถยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นขยะมลพิษ รวมทั้งศึกษาการดัดแปลงรถยนต์แบบเก่า ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นรถที่ไม่มีใครต้องการ ว่าจะสามารถดัดแปลงให้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าแบบ Hybrid ได้หรือไม่ เพื่อป้องกันไม้ให้เกิดขยะมลพิษมากขึ้น

นางภัทรียา สุมะโน สปช. กล่าวว่า สิ่งสำคัญของรถพลังงานไฟฟ้าคือสถานีชาร์จไฟ โดย กมธ. จะต้องมีการวางแผนที่ดี เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาในการใช้เวลาชาร์จไฟนาน และเสนอให้มีการประชานสัมพันธ์เรื่องนี้ผ่านการให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานต่างๆ หรือสถาบันซึกษา พร้อมติดป้ายใหญ่ๆบ่งบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งจะทำให้ประชาชนสนับสนุนแนวคิดนี้เป็นอย่างดี

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร กมธ.ปฏิรูปพลังงาน ได้ตอบข้อสงสัยของสมาชิก สปช. ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรถยนนต์แบบเก่าให้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้น ได้มีการให้สถาบันการศึกษาได้อบรมบ่มเพาะ ยกตัวอย่างวิทยาลัยเทคนิคเพรชบุรี ที่ได้มีการนำเอาซากรถกอล์ฟ โดยถอดเครื่องยนนต์เก่าออกและใส่มอเตอร์ขนาด 3 กิโลวัตต์ และเขียนโปรแกรมเอง จากนั้นนำมาทำสีใหม่ ผลที่ได้คือรถวิ่งได้ดี

จากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในโครงการปฏิรูปดังกล่าว ด้วยคะแนน 221 ต่อ 2 งดออกเสียง 0 ไม่ลงคะแนน 5 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งข้อสังเหตุและข้อเสนอแนะของสมาชิก สปช. ให้ กมธ. ปฏิรูปพลังงานปรับแก้ ด้วยคะแนนเสียง 221 ต่อ 0 ไม่ลงคะแนนน 7