กมธ.ยกร่างฯเคาะแนวทางปฏิรูปรัฐวิสาหิจ

วันที่ 18 ก.พ. 2558 เวลา 20:54 น.
กมธ.ยกร่างฯเคาะแนวทางปฏิรูปรัฐวิสาหิจ
กมธ.ยกร่างฯ เคาะแนวทางปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ชี้ ต้องมีมาตรการยุบบางองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.การประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาในเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยมีความเห็นให้บรรจุบทบัญญัติเกี่ยวกับการปรับปรุงการทำงานของรัฐวิสาหกิจเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ สาระสำคัญที่คณะกมธ.ยกร่างฯเห็นสมควรให้มีไว้ในรัฐธรรมนูญ คือ ควรมีการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ทบทวนความจำเป็นในการดำรงอยู่ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งและความมีประสิทธิภาพ โดยต้องกำหนดเป้าหมายการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอย่างชัดเจน และยกระดับธรรมาภิบาลขอรัฐวิสาหกิจในระดับสากล

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ คณะกมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เสนอให้คณะกมธ.ยกร่างฯบัญญัติการตั้งคณะกรรมการอิสระเข้ามาทำหน้ากำกับดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งมด แต่คณะกมธ.ยกร่างฯ ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่ามีกระทรวงที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว โดยควรไปแก้ไขในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมากกว่า

ขณะเดียวกัน คณะกมธ.ยกร่างฯได้ให้ความเห็นชอบการปฏิรูปเศรษฐกิจในอีกหลายประเด็น เช่น การกำหนดแนวทางเพื่อลดการผูกขาดหรือจำกัดการแข่งขัน ไปจนถึงให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางของภาครัฐระดับชาติ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน เป็นต้น