สนช.ไฟเขียว "บูรณ์ ฐาปนดุลย์" เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 14:17 น.
ที่ประชุมสนช.มีมติ 143 ต่อ 30 เห็นชอบให้ "บูรณ์ ฐาปนดุลย์"  ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานในการประชุม พิจารณาวาระให้ความเป็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบแล้ว โดยเป็นการประชุมลับ  ผลการลงมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน  143 ต่อ 30 งดออกเสียง 18 ให้นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์  ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน