สปช.เห็นชอบหลักการปปช.เกี่ยวกับอนุสัญญายูเอ็น

วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 12:48 น.
สปช.เห็นชอบหลักการปปช.เกี่ยวกับอนุสัญญายูเอ็น
สปช.เห็นชอบหลักการปปช.เกี่ยวกับอนุสัญญายูเอ็น ส่วนประเด็นอื่นชะลอพิจารณาจนกว่ามีรธน.ใหม่

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้มีการแจ้งให้สมาชิกรับทราบระเบียบวาระรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ทั้งนี้ สปช.เห็นชอบในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการอนุวัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ว่าด้วยการต้านการทุจริต และมาตราที่ไม่เกี่ยวกับการอนุวัติตามอนุสัญญายูเอ็น เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน และพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งนี้ สปช.จะได้ส่งความเห็นไปยังสนช. ต่อไป