"บรรเจิด"ชี้ปรับโครงสร้างศาลรธน.เพื่อให้เกิดความสมดุล

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 16:50 น.
"บรรเจิด"ชี้ปรับโครงสร้างศาลรธน.เพื่อให้เกิดความสมดุล
บรรเจิด เผย กมธยกร่างฯปรับปรุงบทบัญญัติโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความสมดุล

นายบรรเจิด สิงคะเนติ กรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะอนุกมธ.พิจารณายกร่างบทบัญญัติเป็นรายมาตรา อธิบายถึงสาระสำคัญของการกำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากที่ผ่านมาการพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญเป็นคดีที่อยู่ขอบข่ายของกฎหมายมหาชน ดังนั้น จำเป็นต้องใช้นักกฎหมายที่เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน เพื่อใช้องค์ความรู้ในกฎหมายมหาชนมาพิจารณาด้วย

ส่วนการเพิ่มให้มีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐเป็นสัดส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยนั้น เพื่อให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนการพิจารณาหรือเป็นการใช้หลักวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาคดีด้วย ขณะที่การเปลี่ยนกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น เป็นบทบัญญัติที่ปรับให้มีความสมดุลในการพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญ 2540 ได้ให้อำนาจนักการเมืองมากเกินไป ขณะที่รัฐธรรมนูญ 2550 ได้ให้อำนาจกับประธานศาล และประมุขฝ่ายนิติบัญญัติมากเกินไป ดังนั้น การปรับกรรมการสรรหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงสร้างความสมดุลขึ้น ส่วนรายละเอียดหรือขั้นตอนอื่นๆ จะไประบุไว้ในกฎหมายประกอบฯ

สำหรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการพิจารณาในคราวถัดไปนั้น หลักการจะคงอำนาจเดิมในรัฐธรรมนูญ 2550 รวมถึงอำนาจตามมาตรา 7 วรรคสอง ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยการกระทำหรือบทบัญญัติที่ไม่เป็นไปตามประเพณีปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นอกจากนั้น จะให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ ทั้งนี้ บทบัญญัติว่าด้วยอำนาจนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอของอนุกมธ.ยกร่างฯหรือไม่ ต้องรอการพิจารณาของที่ประชุมกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้ง