สปช.ให้สมาชิกอภิปรายต่อกมธ.ยกร่างฯ 15-17 ธ.ค.นี้

วันที่ 10 ธ.ค. 2557 เวลา 14:51 น.
สปช.ให้สมาชิกอภิปรายต่อกมธ.ยกร่างฯ 15-17 ธ.ค.นี้
วิปสปช.คาดอภิปรายข้อเสนอกมธ.ยกร่าง15-17ธ.ค.รวม29ชม.

ายอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยถึงกรอบการอภิปรายของสมาชิกสปช. เพื่อพิจารณาประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธ.ค. นี้ ซึ่งจากการหารือร่วมกับนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสปช. และ น.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธาน สปช. คนที่ 2 ถึงกรอบการอภิปรายได้ข้อสรุปเบื้องต้น คือ จะให้ประธานกมธ.ปฏิรูป ทั้ง 18 คณะ นำเสนอรายงาน คณะละ 30 นาที นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า จากนั้นจะเป็นเวลาที่ให้สมาชิกสปช. อภิปรายและแสดงความเห็น โดยสมาชิก สปช. 1 คน สามารถอภิปรายเนื้อหาสาระในกมธ.ปฏิรูปได้ไม่เกินคนละ 2 คณะ ส่วนผู้อภิปรายจะได้เวลาอภิปรายคนละกี่นาที จะสรุปอีกครั้งภายในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ เพราะต้องพิจารณาจำนวนผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายในแต่ละประเด็น และเวลาที่จะจัดสรรให้กมธ.ปฏิรูปแต่ละคณะด้วย สำหรับระยะเวลาอภิปรายได้วางกรอบ คือ วันจะเริ่มประชุมเวลา 09.30 น. และเลิกประชุมในเวลา 19.30 น. คิดเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 29 ชั่วโมง

สำหรับกรอบการอภิปรายคาดว่าจะมีกมธ.ปฏิรูป 5 คณะ ได้แก่ กมธ.ปฏิรูปพลังงาน, กมธ.ปฏิรูปการเมือง, กมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, กมธ.ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น และ กมธ.ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีเนื้อหา และสาระสำคัญจำนวนมากและคาดว่าจะมีผู้แสดงความจำนงอภิปรายและแสดงความเห็นจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้น ทั้ง 5 คณะดังกล่าวอาจได้รับการจัดสรรเวลาอภิปรายมากกว่าคณะอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปดังกล่าวนั้นส่วนตัวจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กมธ.วิสามัญกิจการ สปช. ในวันที่ 12 ธ.ค. เพื่อให้กมธ. และประธาน กมธ.ปฏิรูปทั้ง 18 คณะพิจารณาอีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบจะประกาศให้ผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายในประเด็นที่สนใจลงชื่อเพื่อแสดงเจตจำนงค์ต่อกรรมการที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

บทความแนะนำ