โพลล์ชี้สื่อควรเสนอข่าวสร้างสรรค์เลี่ยงขัดแย้ง

วันที่ 22 พ.ย. 2557 เวลา 09:53 น.
โพลล์ชี้สื่อควรเสนอข่าวสร้างสรรค์เลี่ยงขัดแย้ง
สวนดุสิตโพลล?ชี้ "สื่อ"ในยุคใต้กฎอัยการศึกควรเสนอข่าวสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงทำให้เกิดความขัดแย้ง  แนะ คสช.พูดคุยสร้างความเข้าใจกับสื่อ

“สวนดุสิตโพลล์” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,257 คน ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ต่อกรณี “สื่อ”กับ “คสช. และรัฐบาล” หลังจากที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถูก คสช.สั่งระงับรายการ "เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป" และได้มีการปรับเปลี่ยน ผู้ดำเนินรายการออก สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่าหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถูก คสช.สั่งระงับรายการ "เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป" และได้มีการปรับเปลี่ยน น.ส.ณาตยา ผู้ดำเนินรายการออก ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? อันดับ 1 สื่อควรทำหน้าที่สื่อที่ดี นำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 81.15%,อันดับ 2 คสช.สามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎอัยการศึก เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยก 80.67%และอันดับ 3 ประชาชนควรได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อได้รู้ถึงความเป็นไปของบ้านเมือง 58.71%

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่า “สื่อ” ในยุคที่อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกควรวางตัวหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างไร? อันดับ 1 นำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการนำเสนอที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง 75.42%,อันดับ 2 ให้ความร่วมมือและทำตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  59.43%และอันดับ 3 ทำหน้าที่ของสื่อตามปกติ โดยคำนึงถึงบ้านเมืองและส่วนรวมเป็นสำคัญ  54.65%

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่า “คสช.” ควรปฏิบัติต่อ “สื่อ” ณ วันนี้อย่างไร? อันดับ 1 หากจำเป็นต้องเข้าแทรกแซงการทำงานของสื่อ ควรคำนึงถึงผลดีผลเสียที่จะตามมา  66.35%,อันดับ 2 ควรมีการประชุมพูดคุยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง คสช. กับสื่อต่างๆ 62.53%และอันดับ 3 ไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรง ให้ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 62.05%

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่า “รัฐบาล” ควรปฏิบัติต่อ “สื่อ” ณ วันนี้อย่างไร? อันดับ 1 รัฐบาลควรให้ข้อมูลกับสื่อที่ชัดเจนเพื่อจะได้นำเสนออย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน 80.19%,อันดับ 2 ให้อิสระกับสื่อในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่ 69.93%และอันดับ 3 มีกฎหมายบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับสื่อที่สร้างความแตกแยกในสังคม 60.86%

เมื่อถามว่าประชาชนอยากให้กรณี “สื่อ” กับ “คสช.”และ “รัฐบาล” มีผลออกมาในรูปแบบใด? อันดับ 1 มีการตกลงพูดคุย กำหนดขอบเขตการนำเสนอข่าวให้มีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน 74.46%,อันดับ 2 ทำงานร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เคารพในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 72.32%และอันดับ 3 อยากให้ทุกฝ่ายเป็นแบบอย่างของความปรองดอง นึกถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญ  67.54%

เมื่อถามว่าบทเรียนที่ได้จากกรณี “สื่อ” กับ “คสช.”และ “รัฐบาล” ที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ คืออะไร? อันดับ 1 ทุกฝ่ายควรสมัครสมานสามัคคีเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง 69.45%,อันดับ 2 ภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติ ควรปฎิบัติตนตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 66.83%  และอันดับ 3 ทั้งสื่อ คสช. และรัฐบาล ควรมีความเข้าใจในการทำงานของแต่ละฝ่ายให้มากขึ้น  63.25%