โปรดเกล้าฯ วิสุทธิ์ นั่งรมช.คลัง-อำนวย รมช.เกษตร

วันที่ 19 พ.ย. 2557 เวลา 18:56 น.
โปรดเกล้าฯ วิสุทธิ์ นั่งรมช.คลัง-อำนวย รมช.เกษตร
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง "วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ" นั่งรมช.คลัง "อำนวย ปะติเส" รมช.เกษตรฯ

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง โดยมีเนื้อหา ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายรกัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 24 ส.ค. 2557 และ แต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่ 30 ส.ค. 2557 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายอำนวย ปะติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

บรรยายภาพ วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ , อำนวย ปะติเส