คนพอใจผลงานรัฐบาล-คสช. "ยุติขัดแย้งช่วยเกษตรกร"

วันที่ 02 พ.ย. 2557 เวลา 08:58 น.
คนพอใจผลงานรัฐบาล-คสช. "ยุติขัดแย้งช่วยเกษตรกร"
ดุสิตโพลเผยคนพอใจรัฐบาลประยุทธ์-คสช. ช่วยเกษตรกร-พยุงราคาข้าว-ยุติความขัดแย้ง ขอเร่งกระตุ้นศก.

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “คสช.” และ “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ในสายตาประชาชน โดยสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวน 1,564 คน ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 1 พ.ย. 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของ “คสช.” อันดับ 1 เด็ดขาด จริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้บ้านเมืองสงบสุข ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 80.43% อันดับ 2 ทำงานตามโรดแมป ตามแผนที่วางไว้ แข่งกับเวลา 78.58% อันดับ 3 การทำงานและการแก้ปัญหาต่างๆเป็นที่จับตามอง มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกและลบ 61.06%

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของ “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” อันดับ 1 มีนโยบายการทำงานที่เน้นแก้ปัญหาสังคม เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน การให้ความช่วยเหลือต่างๆ ควรให้โอกาสในการทำงาน 66.56% อันดับ 2 ต้องเป็นผู้นำที่ดี เด็ดขาด จริงจัง มีคุณธรรมจริยธรรม 64.39% อันดับ 3 เป็นเรื่องยาก เนื่อจากประเทศชาติมีปัญหาหลายด้านเป็นทุนเดิม และต้องทำงานร่วมกับ หน่วยงานต่างๆซึ่งบางเรื่องอาจควบคุมยาก 60.68%

3. ผลงานเด่น ของ “คสช.” ที่ประชาชนพึงพอใจ คือ อันดับ 1 เข้ามายุติความขัดแย้งในบ้านเมืองไม่ให้ลุกลามบานปลาย บ้านเมืองสงบมากขึ้น 76.85% อันดับ 2 ช่วยเหลือชาวนา จ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว 68.61% อันดับ 3 ปราบมาเฟีย ผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด อาวุธเถื่อน 65.03%

4. ผลงานเด่น ของ “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ที่ประชาชนพึงพอใจ คือ อันดับ 1 มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร พยุงราคาข้าว 73.91% อันดับ 2 ผลักดันการส่งออก กระตุ้นเศรษฐกิจ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 72.57% อันดับ 3 รัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารงานได้ไม่นาน ผลงานยังไม่ชัดเจน 71.04%

5. ระหว่าง “คสช.” กับ “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ประชาชนคาดหวังต่อหน่วยงานใด?มากกว่ากัน 

อันดับ 1 คาดหวังพอๆกัน 43.64% เพราะ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจคือคนเดียวกัน บ้านเมือง ณ วันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย คนไทยทุกคน อยากเห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า สงบสุข คนในชาติสมัครสมานสามัคคี อยู่ดีกินดี ฯลฯ

อันดับ 2 คาดหวัง“รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”มากกว่า 21.38% เพราะ มีนายกฯที่เด็ดขาด มีผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมือง น่าจะทำงานและ แก้ปัญหาได้ดีกว่าที่ผ่านมา ฯลฯ

อันดับ 3 คาดหวัง “คสช.”มากกว่า 19.60% เพราะ มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาด แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี ทำงานรวดเร็ว มีผลงานให้เห็นชัดเจน ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่คาดหวังทั้ง 2 หน่วยงาน 15.38% เพราะ บริหารประเทศเพียงระยะเวลาสั้นๆ อาจแก้ปัญหาในระยะยาวไม่ได้ ต้องรอดูไปก่อน ฯลฯ

6. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก “คสช.” คือ อันดับ 1 ขอให้ทำงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม รับฟังคำแนะนำ เสียงวิพากษ์วิจารณ์ 77.05% อันดับ 2 อยากให้มีการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ 70.40% อันดับ 3 ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชน 62.02%

7. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” คือ อันดับ 1 ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 82.42% อันดับ 2 ขอให้ทุกฝ่ายในรัฐบาลตั้งใจท างานอย่างเต็มที่เต็มก าลัง ใช้ความรู้ความสามารถในทาง ที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 63.11% อันดับ 3 ควรใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 59.85%

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต