สปช.เคาะแล้ว 20 กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 18:45 น.
สปช.เคาะแล้ว 20 กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ
สปช.เผยผลเลือก 20 กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ หลังใช้วิธีลงคะแนนลับ "มานิจ สุขสมจิตร" ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ว่าที่ประธานสปช. ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อพิจารณาลงมติเลือกกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 20 คน ในสัดส่วนของสปช. โดยนายเทียนฉายแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้สมัครเป็นกรรมาธิการยกร่างฯ 31 คน จะให้สมาชิกสปช.เลือกผู้ที่ต้องการจะลงคะแนนได้ 20 คน ใช้วิธีลงคะแนนลับ หากผู้ได้รับเลือกมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก 

จากนั้นที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทั้ง 31 คน แนะนำตัวถึงประวัติโดยย่อคนละ 2 นาที ว่ามีความเชี่ยวชาญด้านใด ก่อนที่ประชุมให้สมาชิกลงคะแนนลับ โดยให้สมาชิกเข้าคูหาแล้วใช้ดินสอฝนหมายเลขสมาชิกที่ต้องการเลือกเป็นกมธ.ยกร่างฯ จำนวน 20 คน  หย่อนลงกล่องเพื่อนับคะแนน โดยอนุญาตให้สมาชิกนำรายชื่อผู้สมัครที่ต้องการเลือกเข้าไปดูในคูหาได้

ขณะเดียวกัน นายเทียนฉายกำชับช่างภาพทีวีที่อยู่ในห้องประชุมว่า ห้ามซูมกล้องไปที่คูหาขณะที่สมาชิกกำลังลงคะแนน เพื่อให้การลงคะแนนเป็นความลับ โดยที่ประชุมใช้เวลาลงคะแนนร่วม 2 ชั่วโมง ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจนับคะแนนอีกเกือบ 1 ชั่วโมง จึงตรวจนับแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ นายเทียนฉายได้แจ้งผลการตรวจนับคะแนนต่อสมาชิกสปช.ที่ได้รับเลือก ประกอบด้วย

1.นายมานิจ สุขสมจิตร สายสื่อมวลชน 222 คะแนน  2.นายประชา เตรัตน์ สปช.ชลบุรี209 คะแนน  3.นางถวิลวดี บุรีกุล สายบริหารราชการแผ่นดิน 206 คะแนน  4.น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา สายสังคม 202 คะแนน 5.นายเชิดชัย วงษ์เสรี สปช.ภูเก็ต 198 คะแนน

6.พล.ท.นคร สุขประเสริฐ สปช.ร้อยเอ็ด 197 คะแนน 7.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สายพลังงาน 195 คะแนน 8.นายจุมพล สุขมั่น สปช.เชียงราย 192 คะแนน 9.นายวุฒิสาร ตันไชย สายการปกครองท้องถิ่น 188 คะแนน 10.นายคำนูณ สิทธิสมาน สายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 182 คะแนน

11.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ สายการเมือง 177 คะแนน 12.นางทิชา ณ นคร สายการศึกษา 171 คะแนน 13.นางนรีวรรณ จินตกานนท์ สายเศรษฐกิจ 163 คะแนน 14.นายจรัส สุวรรณมาลา สายการปกครองท้องถิ่น 142 คะแนน 15.นายไพบูลย์ นิติตะวัน สายการเมือง 125 คะแนน

16.น.ส.สุภัทรา นาคะผิว สายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 125 คะแนน 17.นายบัญฑูร เศรษฐศิโรตม์ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 122 คะแนน 18.นายชูชัย ศุภวงศ์ สายการเมือง 118 คะแนน 19.พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ สายอื่นๆ 118 คะแนน 20.นายมีชัย วีระไวทยะ สายการศึกษา 117 คะแนน

จากจำนวนบัตรที่ลงคะแนน 239 คน ไม่มีบัตรเสีย และไม่มีการงดออกเสียง โดยประธานยังได้แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อขอนัดประชุมวิปสปช.ชั่วคราวในวันที่ 30 ต.ค. เวลา 09.30 น. จากนั้นได้สั่งปิดประชุมในเวลา 18.20 น.   

สำหรับรายชื่อผู้ที่สมัครเข้าเป็นกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย

1.นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 112 คะแนน 2.นายชัยอนันต์ สมุทรวานิช ด้านการเมือง 110 คะแนน 3.นายอมร วาณิชวิวัฒน์ ด้านการเมือง 103 คะแนน 4.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 97 คะแนน5.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ด้านการปกครองท้องถิ่น 95 คะแนน

6.นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ ด้านการปกครองท้องถิ่น 88 คะแนน 7.นายนิรันดร์ พันทรกิจ ด้านอื่นๆ 87 คะแนน 8.นายอุดม เฟื่องฟุ้ง ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธณรม 79 คะแนน 9.พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 71 คะแนน 10.นางตรึงใจ บูรณสมภพ ด้านการเมือง 58 คะแนน 11.นายวรรณชัย บุญบำรุง ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 57 คะแนน

ทั้งนี้ผลการลงคะแนนเลือกตัวแทนสปช. ไปเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 20 คนนั้น ผลคะแนนที่ออกมานั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตกลงในการลงคะแนนโดยมีหลักการคือจะต้องมีตัวแทนของแต่ละด้านเข้าไปเป็นกมธ.ยกร่างฯ โดยจะเห็นได้ว่าหากด้านไหนมีตัวแทนจากด้านนั้นเพียงคนเดียวการันตีได้เลยว่าจะได้เป็นกรรมาธิการแน่นอน เช่น ด้านสื่อสารมวลชนที่ส่งนายมานิจ สุขสมจิตร เพียงคนเดียวจึงได้คะแนนสูงสุด แต่หากด้านไหนส่งตัวแทนมากกว่าหนึ่งคน ก็จะมีการตกลงตัวแทนที่เป็นตัวหลักของด้านนั้นๆ โดยสมาชิกในแต่ละด้านจะทำสัญญาใจว่าลงคะแนนให้กันและกัน ซึ่งตรงนี้จะทำให้ได้ตัวแทนจากทุกด้านจำนวน 15 คน และที่เหลืออีก 5 ก็จะเป็นดุลยพินิจของสมาชิกที่จะเลือก หรือผู้สมัครคนไหนมีความสนิทสนมกับใครก็จะให้วิธีขอคะแนนเสียงโดยตรง