เครือข่ายสตรีขอผู้หญิงเป็นกมธ.ยกร่างฯ

วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 11:14 น.
เครือข่ายขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย ยื่นหนังสือ นายกรัฐมนตรี-คสช.-สนช.-สปช เสนอให้มีสัดส่วนจำนวนผู้หญิงใน กมธ.ยกร่างฯรธน. หวังเกิดความเท่าเทียมเสมอภาค

เวลา09.30น.วันที่ 29 ต.ค. ที่อาคารรัฐสภา นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง  ผู้ประสานงานขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (We Move) เปิดเผยว่า คณะทำงานเครือข่ายขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยได้เข้ายื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ในโอกาสที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา32 และในวันนี้ตนก็ได้เข้าพบนายบุญเลิศ  ช้างใหญ่ โฆษกของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสนับสนุนให้มีการกำหนดสัดส่วนจำนวนผู้หญิงในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้เกิดมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องจากสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา32 จึงขอให้พิจารณาตามหลักการที่ว่า“รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีสตรีร่วมร่าง” ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงตามหมวดต่างๆ นั้นจะได้นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในโอกาสต่อไป

“ก่อนหน้านี้เราได้จัดรณรงค์ผลักดันให้เกิดมิติความเสมอภาคระหว่างเพศในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการสร้างพื้นให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นเมื่อวันที่23-24 ต.ค.ที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ไปแล้ว โดยได้กำหนดกรอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเห็นตรงกันให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง เช่น มีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมกับผู้หญิงในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องคำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน โดยยึดตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ปฏิญญาปักกิ่ง เป็นต้นนางสาวสุเพ็ญศรี กล่าวว่า

นางสาวสุเพ็ญศรี กล่าวว่า พวกเราในฐานะตัวแทนขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย จึงมีข้อห่วงใยสำคัญต่อการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าว ซึ่งในจำนวนนี้ไม่ได้กำหนดสัดส่วนไว้ว่าเป็นหญิงเป็นชายจำนวนเท่าใด ขณะนี้จำนวนประชากรไทย ประมาณ 65 ล้านคน จำนวนประชากรเพศหญิงมีมากกว่าชายราว2ล้านคน จึงคาดหวังอยากเห็นรัฐธรรมนูญใหม่แก้ไขปัญหาโครงสร้างของประเทศไทยที่มีความ เหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรม ให้กลับมาเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งหญิงและชายอย่างเท่าเทียม หวังว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญใหม่ที่วางโครงสร้างไว้อย่างเป็นธรรมนำไปสู่การ แก้ไขความขัดแย้งยาวนานของสังคม