ผบ.ทบ.สั่งขยายผลทุ่งยางแดงโมเดลไปพื้นที่อื่นเพิ่มเติม

วันที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา 11:55 น.
ผบ.ทบ.สั่งขยายผลทุ่งยางแดงโมเดลไปพื้นที่อื่นเพิ่มเติม
ผบ.ทบ.สั่งขยายผลทุ่งยางแดงโมเดลไปพื้นที่อื่นเพิ่มเติม หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจภายใน 3 เดือน

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. พ.อ. บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน.กล่าวว่า  ในการลงพื้นที่ของ พล.อ.อุดมเดช  สีตบุตร ผบ.ทบ. และรอง ผอ.รมน เมื่อ 25 ต.ค. ได้รับทราบการดำเนินการ เพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้บรรยายสรุปสถานการณ์ในห้วงเวลาการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นแผนงานประจำปีของหน่วย แผนปฏิบัติการในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง ความคืบหน้าการดำเนินงานกรณีทุ่งยางแดงโมเดล และมาตรการป้องกันการก่อเหตุวันเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งปัจจุบัน หน่วยในพื้นที่ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดพื้นที่ต่างๆใหม่ โดยกำหนดให้"หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง" แล้ว มีจำนวน 162 หมู่บ้าน

สำหรับการดำเนินการในขั้นแรก จะใช้การบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) ในรูปแบบกิจกรรม เช่น ชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) ชมรมมุสลิมภราดรภาพ โรงเรียนการเมืองเคลื่อนที่ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง (เสื้อเขียว) กลุ่มทำดีมีอาชีพ กลุ่มญาลันนันบารู ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ขณะที่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตามแนวทางของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เพื่อแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

สำหรับทุ่งยางแดงโมเดล นั้น อาศัยหลักการคือ การผนึกกำลังร่วมทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และกำลังประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ ในส่วนกำลังประชาชน ได้แก่ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รับมอบภารกิจการควบคุมเส้นทาง ดูแลครู และโรงเรียน พร้อมกับการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในหมู่บ้าน การจัดตั้งศูนย์วิทยุระดับตำบล ควบคู่กับการจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของกำลังทุกส่วน

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ และรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยแล้ว พล.อ.อุดมเดช ได้แสดงความพอใจในมาตรการต่างๆ ที่ทุกหน่วยร่วมกันดำเนินงาน รวมทั้ง ศอ.บต.ที่จะได้ปรับแผนงานเข้ามายังพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคงเป็นความเร่งด่วนแรก โดยคาดหวังว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะลดความรุนแรงลงได้อย่างชัดเจน

"หากประเมินว่าทุ่งยางแดงโมเดล ได้ผลเป็นที่น่าพอใจภายใน 3 เดือน ขอให้ขยายผลในรูปแบบนี้ไปยังอำเภออื่นด้วย"พล.อ.อุดมเดชระบุ

ทั้งนึ้ มีรายงานว่า พล.อ.อุดมเดช จะรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบด้วย และ ในวันที่ 31 ต.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ (คปต.)  ด้วย