คนพอใจผลงาน5เดือนคสช.แต่ให้คะแนนลดลง

วันที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา 08:10 น.
คนพอใจผลงาน5เดือนคสช.แต่ให้คะแนนลดลง
ดุสิตโพลเผยคนพอใจผลงาน5เดือนคสช.ชี้ทำการเมืองคลี่คลาย แนะเร่งปราบทุจริตทุกด้าน แต่ให้คะแนนลดลง

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจเรื่องประเมินผลงาน 5 เดือน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,677 คน ระหว่างวันที่ 21-25 ต.ค. 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ครบ 5 เดือน ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร?อันดับ 1 ยังคงควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดี ไม่มีความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งที่รุนแรง 82.17%อันดับ 2 การทำงานเริ่มยากขึ้น มีกระแสข่าวในแง่ลบออกมา เช่น แต่งตั้ง สปช. การรวบอำนาจ 81.24%อันดับ 3 มีความพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ในทุกๆด้าน 77.21%

2. “จุดเด่น” ของ คสช. ที่บริหารประเทศ ครบ 5 เดือน อันดับ 1 การทำงานที่เด็ดขาด ตรงไปตรงมา ซึ่งแตกต่างจากนักการเมือง 42.06%อันดับ 2 การเข้าไปดูแล แก้ไขปัญหาในทุกด้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วน 35.30%อันดับ 3 มีโรดแมปในการท างานเป็นไปตามขั้นตอน เป็นระบบชัดเจนตามระยะเวลาที่กำหนด 22.64%

3. “ปัญหา/อุปสรรค” ในการดำเนินงานของ คสช. อันดับ 1 เศรษฐกิจชะลอตัว กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 37.68%อันดับ 2 มีปัญหากับสื่อมวลชน ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 32.64%อันดับ 3 แนวทางการทำงาน นโยบายของคสช.อาจไม่เป็นที่พอใจของประชาชนบ้าง 29.68%

4. สิ่งที่อยากฝากบอก คสช. เกี่ยวกับการบริหารประเทศ อันดับ 1 เร่งปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง 43.95%อันดับ 2 อยากให้บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ ไม่อยากให้เป็นเหมือนนักการเมือง 35.98%อันดับ 3 ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 20.07%

5. ความพึงพอใจของประชาชน ต่อ คสช. ในการบริหารประเทศ ครบ 5 เดือน

อันดับ 1 ค่อนข้างพึงพอใจ 55.14%เพราะ สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย มีความพยายามที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าและเข้มแข็งในทุกด้าน ฯลฯ

อันดับ 2 พึงพอใจมาก 31.46%เพราะ มีการทำงานที่ชัดเจน เด็ดขาด ปราบปรามการทุจริต ยาเสพติด อิทธิพล จัดระเบียบสังคมให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยพึงพอใจ 10.28%เพราะ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาสำคัญได้ เช่น ปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจชะลอตัว เกษตรกรอยู่อย่างลำบาก ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่พึงพอใจเลย 3.12%เพราะ รูปแบบการทำงานเป็นแบบรวบอำนาจ ไม่เป็นอิสระ ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น ฯลฯ

6. เปรียบเทียบคะแนนที่ประชาชนให้ คสช. ครบ 1 เดือน ได้ 8.82 คะแนน   ครบ 2 เดือน ได้ 8.87 คะแนนครบ 3 เดือนได้ 8.80 คะแนน ครบ 4 เดือน  ได้ 8.57 คะแนนครบ 5 เดือน ได้ 8.52 คะแนน