สนช.ผ่านร่างจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรไทย

  • วันที่ 10 ต.ค. 2557 เวลา 21:05 น.

สนช.ผ่านร่างจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรไทย

สนช.ผ่านร่างจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรไทยเข้มแข็งกำหนดมาตราการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานกาประชุม ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ... โดยมีหลักการ เนื่องจากพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำในระดับไร่นาที่เชื่อมโยงกับชลประทาน เพื่อให้ที่ดินทุกแปลงได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานและการสาธารณูประโภคอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ดี แต่ด้วยกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายปัจจุบันไม่สามารถที่จะขยายเขตโครงการจัดรูปที่ดินได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของเกษตรกร ดังนั้น จึงสมควรให้ปรับปรุงกระบวนการใหม่ โดยลดขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นอุปสรรคการจัดรูปที่ดิน

นอกจากนี้ กำหนดมาตราการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ภาครัฐสามารถขยายเขตการจัดรูปที่ดินให้เพิ่มากขึ้น นอกจากนั้น พ.ร.บ.คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบชลประทานจากทางน้ำชลประทารไปใช้ในการเพาะปลูกได้ใช้มาอย่างยาวนานและมีรูปแบบใกล้เคียงกับการจัดการรูปที่ดิน

ทั้งนี้ แต่มีบทบัญญัติจำกัดสิทธิเสรีภาพองประชาชนที่ไม่เหมาะสมกับสมัย ไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงสมควรยกเลิกพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยปรับปรุงกระบวนการจัดทำคันและคูน้ำใหม่ ให้เป็นในรูปแบบการจัดระบายน้ำเพื่อเกษตรกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อย่างไรก็ตาม เพื่อบูรณาการให้เป็นกฎหมายที่รัฐสามารถนำไปพัฒนาโครงสร้างภาคการเกษตรให้สมบูรณ์ และสามารถวางแผนการจัดระบบชลประทานในระดับไร่นาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียงเหมาะแก่การเกษตร และเสริมสร้างรากฐานการทำเกษตรให้เข้มแข็ง อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมประเทศมีความยั่งยืน โดยสมาชิกได้มีการอภิปรายสนับสนุนและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง

จากนั้น ที่ประชุมจึงได้ลงมติรับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 190 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง พร้อมทั้ง ยังได้ลงมติวาระแรก รับหลักการร่างพ.ร.บ.ยกเลิกพ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 ไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียง 191 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และตั้งกมธ.วิสามัญชุดเดียวกันเพื่อพิจารณาทั้ง 2 ร่าง จำนวน 15 คน พร้อมกำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน รวยระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ