โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง250สมาชิกสภาปฏิรูป

วันที่ 06 ต.ค. 2557 เวลา 14:36 น.
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง250สมาชิกสภาปฏิรูป
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจำนวน 250 คนแล้ว

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน

ทั้งนี้ได้คัดแยกเป็น 11 ด้าน  รวม 173 คน และรายจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน ดังนี้

ด้านการเมือง1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ2. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช3. พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร4. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์5. นางตรึงใจ บูรณสมภพ6. นายดำรง พิเดช7. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา8. พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์9. นายประสาร มฤคพิทักษ์10. พล.อ.วิชิต ยาทิพย์11. นายชัย ชิดชอบ12 นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม13 นายอมร วณิชวิวัฒน์14 พล.ท.ฐิติวัจน์ กำลังเอก15. นายไพบูลย์ นิติตะวัน16. นายชูชัย ศุภวงศ์17.นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม1. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง2. นายอนันตชัย คุณานันทกุล.3. พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป4. พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์5. ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์6. รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร7. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์8. นายวรรณชัย บุญบำรุง9. นายวันชัย สอนสิริ10. นายคำนูณ สิทธิสมาน11. นายเสรี สุวรรณภานนท์12. พล.อ.อ.มนัส รูปขจร13. รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ14. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา15. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์16. เข็มชัย ชุติวงศ์17 .พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ ผช.ผบ.ตร.18 .นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์19. นายวิวรรธน์ แสงสุริยฉัตร20. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน1. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์2. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์3. พล.อ.วัฒนา สรรพานิช4. นายประมนต์ สุธีวงศ์5. น.ส.อรพินท์ สพโชคชัย6. พล.อ.ท.เจษฎา วิจารณ์7. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประกาศ8. นายพลเดช ปิ่นประทีป9. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์10. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร11. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ12. นายศุภชัย ยาวะประภาษ13. นางถวิลวดี บุรีกุล14. พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ

ด้านการศึกษา1. อมรวิชช์ นาครทรรพ2. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน3. พล.ท.พอพล มณีรินทร์4. นายกมล รอดคล้าย5. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการสถาบัน6. นายเขมทัต สุคนธสิงห์7. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร8. นางประภาภัทร นิยม9. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา10. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์11. นายมีชัย วีระไวทยะ12. นางทิชา ณ นคร13. พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ14. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร15. นางชัชนาถ เทพธรานนท์16 .นายปิยะวัติ บุญ-หลง17. นายณรงค์ พุทธิชีวิน18 สมเกียรติ ชอบผล

ด้านการปกครองท้องถิ่น1. นายวุฒิสาร ตันไชย2. นายจรัส สุวรรณมาลา3. นายไพโรจน์ พรหมสาสน์4. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่5. พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย6. นายวัลลภ พริ้งพงษ์7. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง8. นายอุดม ทุมโฆสิต9. นายเชื้อ ฮั่นจินดา10. นายสรณะ เทพเนาว์11. นายพงศ์โพยม วาศภูติ12. นายสยุมพร ลิ่มไทย13 นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์14นางสีลาภรณ์ บัวสาย15 นายทะนงศักดิ์ ทวีทอง

ด้านเศรษฐกิจ1.นายสมชัย ฤชุพันธ์2. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล3. นางนรีวรรณ จินตกานนท์4. น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช5. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม6. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร7. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์8. นายสายัณห์ จันทร์นิวาสวงศ์9. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี10. นายเกริกไกร จีระแพทย์11. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง12. นายกงกฤช หิรัญกิจ13. นางอัญชลี ชวนิชย์14. นายมนู เลียวไพโรจน์15. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ16. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

ด้านพลังงาน1.นายทองฉัตร หงส์ลดารมย์2.นายคุรุจิต นาครทรรพ3.นายมนูญ ศิริวรรณ4.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์5.นายดุสิต เครืองาม6.นายวิบูลย์ คูหิรัญ7.นายพรายพล คุ้มทรัพย์8.นายอลงกรณ์ พลบุตร9.นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล10.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช11.พล.อ.ประสูติ รัศมีแพทย์12.น.ส.รสนา โตสิตตระกูล13.นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ14.นายเจน นำชัยศิริ

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1.นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์2.น.ส.ทัศนา บุญทอง3.นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์4.นายสุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ5.นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา6.นางพรพันธุ์ บุณยรัตนพันธุ์7.นายบัณฑูร เศรษศิโรตม์8.น.ส.สุภัทรา นาคะผิว9.นายสุชาติ นวกวงษ์10.นายสุวัช สิงหพันธุ์11.นายปราโมทย์ ไม้กลัด12.นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ13.นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์14.พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ15.นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ16.พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย

ด้านสังคม1.นายกิตติภณ ทุ่งกลาง2.นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญ3.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง4.พล.ต.เดชา ปุญญบาล5.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์6.นายวิทยา กุลสมบูรณ์7.นายวินัย ดะห์ลัน8.นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์9.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา10.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์11.น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา12.นายสังสิต พิริยะรังสรรค์13.น.ส.สารี อ๋องสมหวัง14.นายสิระ เจนจาคะ15.นายอำพล จินดาวัฒนะ16.นางอุบล หลิมสกุล

ด้านสื่อสารมวลชน1.พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร2.นายมานิจ สุขสมจิตร3.น.ส.อ่อนอุษา ลำเลียงพล4.นางสุกัญญา สุดบรรทัด5.นายพนา ทองมีอาคม6.นางภัทรียา สุมะโน7.นายวสันต์ ภัยหลีกลี้8.นางเตือนใจ สินธุวณิก9.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช10.นายนิพนธ์ นาคสมภพ11.นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด12.นายจุมพล รอดคำดี13.นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

ด้าน อื่นๆ1. พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ2. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา3. นายเทียนฉาย กีระนันทน์4. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา5. นายปรีชา เถาทอง6. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ7. พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก8. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช9.นางพรรณี จารุสมบัติ10. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส11. พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์12. นายนิรันดร์ พันทรกิจ13. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ14. พล.อ.ภูดิศ ทัตติยโชติ

รายชื่อสปช.  77 จังหวัด1. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด จ.นครราชสีมา2. นายกาศพล แก้วประพาฬ จ.กาญจนบุรี3. นายกิตติ โกสินสกุล จ.ตราด4. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ จ.พิษณุโลก5. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล จ.พระนครศรีอยุธยา6. นางกอบแก้ว จันทร์ดี จ.อ่างทอง7. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม8. นายโกเมศ แดงทองดี จ.ราชบุรี9. นายโกวิทย์ ทรงคุณ จ.สุโขทัย10. นายโกวิท ศรีไพโรจน์ จ.สุราษฎร์ธานี11.  นายไกรราศ แก้วดี จ.สกลนคร12.  พล.ต.ต. ขจร สัยวัตร์ จ.บึงกาฬ13.  พล.อ.อ. ขวัญชัย เอี่ยมรักษา จ.อุดรธานี14. นายคณิศร ขุริรัง จ.หนองบัวลำภู15.  นายจรัส สุทธิกุลบุตร จ.พะเยา16.  นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง จ. สระบุรี17.  พล.อ.จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข จ.กระบี่18.  พล.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มกดาธนพงศ์ จ. มุกดาหาร19. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ จ.เพชรบุรี20. นางจุรี วิจิตรวาทการ กรุงเทพมหานคร21. นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน จ.นครพนม22. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ จ.เชียงใหม่23. นายจุมพล สุขมั่น จ. เชียงราย24.  นายจำลอง โพธิ์สุข จ.ชัยนาท25.  นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ช. จ.อุตรดิตถ์26.  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช จ. ลำปาง27.  นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ จ.พังงา28. นายชัยพร ทองประเสริฐ จ.อำนาจเจริญ29.  นายชาลี เจริญสุข จ.ฉะเชิงเทรา30.  นายชาลี เอียดสกุล จ.พัทลุง31.  นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ จ.สิงห์บุรี32.  นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ จ.ประจวบคีรีขันธ์33.  นายชูชาติ อินสว่าง จ.สุพรรณบุรี34. นายเชิดชัย วงศ์เสรี จ.ภูเก็ต35.  นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์ จ.หนองคาย36.  นางฑิฆัมพร กองสอน จ.น่าน37.  นายดิเรก ถึงฝั่ง จ.นนทบุรี38.  ดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ จ.ยะลา39.  นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล จ.ปราจีนบุรี40.  นายถาวร เฉิดพันธุ์ จ.ปทุมธานี41.  นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ จ.ตาก42.  นายทิวา การกระสัง จ.บุรีรัมย์43.  นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ จ.ลำพูน44.  พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ จ.ศรีสะเกษ45. นายธวัช สุวุฒิกุล จ.ชัยภูมิ46.  นายธวัชชัย อุ่ยพานิช จ.ระยอง47. นายธำรง อัศวสุธีรกุล จ.กำแพงเพชร48. พล.ท.นคร สุขประเสริฐ จ.ร้อยเอ็ด49.  นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด จ.ปัตตานี50. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง จ.สมุทรสาคร51. นายนิพนธ์ คำพา จ.แม่ฮ่องสอน52. นายนิมิต สิทธิไตรย์ จ.อุบลราชธานี53. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง จ.นราธิวาส54.  นายนำชัย กฤษณาสกุล จ.สตูล55.  นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ จ.อุทัยธานี56.  นายประชา เตรัตน์ จ.ชลบุรี57.  นายประทวน สุทธิอำนวยเดช จ. ลพบุรี58.  นางประภาศรี สุฉัยทบุตร จ.ยโสธร59.  นายประเสริฐ ชิตพงศ์ จ.สงขลา60.  นายปรีชา บุตรศรี จ.เลย61.  พล.ต.ต. ปรีชา สมุทระเปารยะ จ.สมุทรปราการ62. นายเปรื่อง จันดา จ. เพชรบูรณ์63.  นายพรชัย มุ่งเจริญพร จ.สุรินทร์64.  นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ จ. แพร่65.  นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา จ. ชุมพร66. นายวรวิทย์ พรรรณสมัย จ.นครนายก67.  นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ จ. พิจิตร68. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน จ.กาฬสินธุ์69.  ไวกูณฑ์ ทองอร่าม จ.จันทบุรี70.  นายศานิตย์ นาคสุขศรี จ.สระแก้ว71.  ศักดา ศรีวิรยะไพบูลย์ จ.ระนอง72. สมเดช นิลพันธุ์ จ.นครปฐม 73.  สมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ จ. ตรัง74.  พ.อ.สิรวิชญ นาคทอง จ.นครสวรรค์75.  นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช76.  นายสุพร สุวรรณโชติ จ.สมุทรสงคราม77. นายเอกราช ช่างเหลา จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/199/1.PDF