ครม.ไฟเขียวโยกย้าย-ต่ออายุข้าราชการชุดใหญ่

วันที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา 17:31 น.
ครม.ไฟเขียวโยกย้าย-ต่ออายุข้าราชการชุดใหญ่
ครม.ประยุทธ์อนุมัติโผโยกย้าย-ต่ออายุข้าราชการระดับสูงหลายหน่วยงาน "ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม" นั่งผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายกระทรวง ดังนี้

กระทรวงยุติธรรม 1.นายอดุลย์ ขันทอง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2.นายธนวีร์ ประวัติ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการ 1.รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2.พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) 3.พลเรือโท เรืองทิพย์ เทียนทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4.นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร) 5.พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง นายชินชัย ชี้เจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ) สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557

นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติให้ต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไปอีก 1 ปี เป็นครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายธวัช ผลความดีรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3.นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายชุมพล ชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 5.นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง โดยให้ลำดับที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เนื่องจากทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ และลำดับที่ 2-5  มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว

กระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3.นายจุมพล ริมสาคร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 5.นายสุวิชญ โรจนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 6.นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 7.นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ และตำแหน่งที่ว่าง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติการต่อระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

รวมทั้งมีมติอนุมัติการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. (นักบริหารสูง) ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ต่อไปอีก 1 ปี ซึ่งเป็นการขอต่อเวลาครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

ทั้งนี้ ครม.มีมติอนุมติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เสนอให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กปร. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ร.อ.นพ.ยงยุทธ แถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) และ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สำนักบริหารระดับสูง) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

2.นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก (นักการข่าวระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอแต่งตั้ง นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

กระทรวงพาณิชย์เสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นางอัมพวัน พิชาลัย ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน 3.นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 4.นางมาลี โชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและตำแหน่งที่ว่าง

กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3.นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 5.นายสมชาย พิพุธวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการบินพลเรือน 6.นายชูศักดิ์ เกวี รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน

ครม.มีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนัยมาตรา 42แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลำดับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังนี้

1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 2.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์)กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายคุรุจิต นาครทรรพ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา งามลักษณ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนในตำแหน่งที่ว่างจากกรณีการเกษียณอายุราชการ

กระทรวงแรงงานเสนอ แต่งตั้ง นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) กระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมพ.ศ. 2557

นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ตามลำดับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) 2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)