ตั้ง "มีชัย-สมคิด"เป็นสมาชิกคสช.

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 15:15 น.
ตั้ง "มีชัย-สมคิด"เป็นสมาชิกคสช.
คสช. ปรับโครงสร้าง 15คน ประยุทธ์เป็นหัวหน้า ตั้ง มีชัย-สมคิด เป็นสมาชิก

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 122/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. โดยระบุ ว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ คสช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช. จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่ 6/2557 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญใน คสช. ลงวันที่ 22 พ.ค. 2557

ข้อ 2 แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งใน คสช.1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา         เป็นหัวหน้า คสช.2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ         เป็นรองหัวหน้า คสช.3. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร        เป็นรองหัวหน้า คสช.4. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย          เป็นรองหัวหน้า คสช. 5. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง           เป็นรองหัวหน้า คสช.6. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว         เป็นรองหัวหน้า คสช.7. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล              เป็นสมาชิก คสช.8. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร           เป็นสมาชิก คสช.9. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา            เป็นสมาชิก คสช.10. พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์     เป็นสมาชิก คสช.11. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง           เป็นสมาชิก คสช.12. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง        เป็นสมาชิก คสช.13. นายมีชัย ฤชุพันธุ์                เป็นสมาชิก สนช.14. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์           เป็น สมาชิก สนช.15. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร           เป็นเลขาธิการ คสช.ข้อ 3. ให้สำนักเลขาธิการ คสช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ คสช.ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป