คสช.ตั้งกก.สรรหาสภาปฏิรูป"มีชัย-ประวิตร-อนุพงษ์"ร่วม

  • วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 20:16 น.

คสช.ตั้งกก.สรรหาสภาปฏิรูป"มีชัย-ประวิตร-อนุพงษ์"ร่วม

คสช.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 77 คน "มีชัย-พล.อ.ประวิตร-พล.อ.อนุพงษ์"ร่วม

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 121/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557และมาตรา 5 แห่งพ.ร.ฎ.ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 คสช.จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสปช.ประจำจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคณะ ประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งพ.ร.ฎ.ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557

ข้อ2 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติด้านต่างๆ ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ด้านการเมือง 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษาคสช. 2.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 3.นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4.นายภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์ อดีตผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 5.นายสุจิต บุญบงการ  อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง 6.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการเนติบัณฑิตยสภา 7.นายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีม.ธรรมศาสาตร์

ด้านการปกครองท้องถิ่น 1.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผู้บัญชาการทหารบก 2.นายจาดุร อภิชาตบุตร อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 3.นายธวัชชัย ฟักอังกูร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 4 .นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร คณะกรรมการกระจายเสียงอำนาจให้ท้องถิ่นและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 5.นายวสันต์ วรรณวโรทร อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 6 .นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.นายศิวะ แสงมณี อดีตอธิบดีกรมการปกครอง

ด้านการศึกษา 1.นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4.นายพรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีม.มหิดล 5.นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 6.นายสมชอบ ไชยเวช อดีตอธิการบดีม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7 .คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการอุดมศึกษาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 1.นายวิษณุ เครืองาม อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2.นายติน ปรัชญพฤทธิ์ ศาตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์3.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4.นายนนทิกร กาญจนะจิตร เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 5.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานวุฒิสภา 6.นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 7.นายสีมา สีมานันท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1.นายพรเพชร วิชิตชลชัย สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน 2.นายประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภา และอดีตประธานศาลอุทธรณ์ 3.นายวิเชียร ชุบไธสง อุปนายกสภาทนายความ 4.พล.ต.วิระ  ไรจนวาศ ผอ.สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก 5 .นายสมชัย วัฒนการุณ อดีตอัยการและตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด 6.นางสุวณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 7.พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล รองผบ.ตร.

ด้านเศรษฐกิจ1.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)2.นายจีรเดช อู่สวัสดิ์  (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)3.นายโชคชัย อักษรนันท์ (อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)4.นายนพพร เทพสิทธา  (ประธานสภาผู้ส่งเสริมสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) 5.นายปราโมทย์ วิทยาสุข (อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) 6.นายวิศาล บุปผเวส (อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)7.นายอภิรดี  ตันตราภรณ์ (อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ณ นครเจนีวา

ด้านพลังงาน 1.หม่อมราชวงศ์ ปรีดียาธร  เทวกุล  (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)2.นายการุณ กิตติสถาพร(อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์) 3.นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ) 4.นายบรรพต หงส์ทอง(อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  5.นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ (สมาชิกนิติบัญญัติ)  6. นาย พละ สุขเวช (อดีตผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)7.นายวิเศษ จูภิบาล (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)

ด้านสาธารณสุช และสิ่งแวดล้อม 1.พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์  (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 2.นายกอบกุล  รายะนคร  (อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) 3. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ( สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 4. นางนิศากร  โฆษิตรัตน์ (อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)5. นางเรณู เวชรัชต์พิมล (รองศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)6.นายวิจารย์  สิมาฉายา (อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ) 7.นายสมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ (เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย)

ด้านสื่อสารมวลชน 1.พล.อ.นพดล อินทปัญญา (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)2.นางจำนรรจ์ ศิริตัน ( นายสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)3.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ( เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 4.นางพิรงรอง รามสูต (อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)5. นางวรรณี รัตนพล ( นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี และ ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย MAAT)6.นายสำเริง คำพะอุ (นักหนังสือพิมพ์อาวุโส)7. นายอรุณ งามดี (อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ )

ด้านสังคม 1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)2.คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม( อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์)3.นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร (อดีตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชน)4.นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์ ( รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)5. นายมงคล ณ สงชลา (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุช)6.นายสมพล  เกียรติไพบูลย์  (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 7.คุณหญิง สุชาดา  กีระนันทน์ (นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ด้านอื่นๆ 1.พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก)2.นางกอบกาญจน์  สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)3.นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าวและวิทยุโทรทัศน์ไทย กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย4.หม่องหลวงปนัดดา  ดิศกุล (รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานมูลนิธิกรมสมเด็จฯ พระยาดำรงราชานุภาพ)5.นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ (กรรมการและรองเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์)6. นายเศรษฐา ศิระฉายา  (ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส กรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)7.นายอณัส  อามาตกุล (กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย)

ข้อ 3 .ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบ งานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการสรรหาด้านต่างๆ ตามข้อ 2 รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ