โปรดเกล้าฯ200รายชื่อสนช.เรียกประชุม7ส.ค.

วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 21:42 น.
โปรดเกล้าฯ200รายชื่อสนช.เรียกประชุม7ส.ค.
โปรดเกล้าฯ 200 รายชื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว มีชื่อ "พรเพชร วิชิตชลชัย,สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย" ทหาร 103-ตร.11 เรียกประชุม7 ส.ค.

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 200 คน แล้ว โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจอาทิ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตประธานวุฒิสภา, ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), นายสมชาย แสวงการ อดีตสว., นายคำนูณ สิทธิสมาน อดีตสว. 

ทั้งนี้มีรายชื่อนายทหารเป็นสนช. จำนวน 103 นาย แบ่งเป็น กองทัพบก 66 นาย กองทัพเรือ 19 นาย กองทัพอากาศ 18 นาย ตำรวจ 9 นาย และ นักธุรกิจ 8 คน

ในส่วนของกองทัพบกมีการแต่งตั้งนายทหารยศตั้งแต่พล.อ. ลงไปจนถึง พล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่ง สนช. นายทหารระดับกลางที่น่าสนใจ เช่น , พล.ต.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผบ.พล.ร.2, พล.ต.ชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์กลางทหารม้า, พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง ผบ.พล.9, พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว ผบ.พล.ม.2 รอ.

พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ, พล.ท.กิตติ อินทสร ผช.เสธ. ทบ., พล.ท.อดุลยเดช อินทะพงศ์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม, พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก, พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ททบ.5, พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่1, พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่2, พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่3, พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่4 

พล.ท.นิวัติ ศรีเพ็ญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ, พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร แม่ทัพน้อยที่ 1, พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสธ.ทบ., พล.ท.สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสธ.ทบ., พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษม์ ผช.เสธ. ทบ., พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ผช.เสธฯ ทบ., พล.ท.อำพล ชูประทุม ผช.เสธ.ทบ.

ขณะที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสนช.มีทั้งสิ้น 9 รายประกอบด้วย 1.ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.รศ.ดร.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 5.ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 6.ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7.รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8.รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 9.รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนี้ยังได้มี พ.ร.ฎ.เปิดสมัยประชุมสภา ในวันที่ 7 ส.ค.นี้ ส่วนบุคคลที่คาดว่าจะเป็นประธานสภา สนช. คือ นายพรเพชร ซึ่งก่อนหน้านี้มีบทบาทสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาแล้ว