รายการคืนความสุขให้คนในชาติ25ก.ค.57

  • วันที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 21:00 น.

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ25ก.ค.57

พล.อ.ประยุทธ์จัดรายงานคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อ25ก.ค.57 (ฉบับเต็ม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติออกอากาศทาง

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.30 น. สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านวันนี้พบกันอีกครั้ง สำหรับสัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่ายินดี และเป็นที่ปลาบปลื้มของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง คือ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งได้ลงพระ

ปรมาภิไธยแล้ว โดยฝ่ายกฎหมาย ได้แถลงสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศให้ทราบในรายละเอียดและหลักการสำคัญ ๆ ไป

แล้วบ้าง  ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถเดินไปตาม Road map ระยะที่ 2 ได้ตาม

กำหนด ทั้งนี้หัวหน้า คสช. ได้รับพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับพระราชทาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ได้

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ ตอนท้ายรายการผมจะกล่าวอีกครั้ง สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานของ คสช. ด้านเศรษฐกิจเรื่องแรก ที่สำคัญคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีตัวแทนสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ  ตัวแทน

สมาคมไทย-จีน ตัวแทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้เข้าพบหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ โดยทุกฝ่ายได้แสดงเข้าใจและได้รับทราบ

นโยบายของ คสช. ซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุนของทุกภาคส่วน และจะทำให้สถานการณ์ด้าน

เศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  ฝ่ายเศรษฐกิจ ได้ขับเคลื่อนงานสำคัญ ๆ ไปหลายประการด้วยกัน ในด้านความร่วมมือ

ด้านการค้าทั้งในกรอบ พหุภาคีและทวิภาคี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การประชุมหารือของ

ฝ่ายอาเซียน การประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้า สำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง การประชุมอา

เซียน – เกาหลี เพื่อเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม เรื่องการแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตรตามแนวชายแดน จากนโยบายของ คสช. ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นเจ้าภาพ ในการหารือร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ในการกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาดังกล่าวในภาพรวมทุกมิติ  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดจุดเข้า-ออกสินค้า พื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ ปริมาณ และประเภทของผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งไม่เหมือนกัน การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่า

สินค้า การควบคุมคุณภาพ การส่งออก รวมถึงระบบภาษี การลงทุน ความร่วมมือกับภาคเอกชน และข้อตกลงระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีรายได้ และเป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรทั้งใน

ประเทศและประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมกันไปด้วย เรื่องของการส่งเสริมการลงทุน ในห้วง 1 เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้อนุมัติไปแล้วทั้งสิ้น 92

โครงการ มีวงเงินลงทุนจากภาคเอกชนประมาณ 2.6 แสนล้านบาท  ซึ่งเป็นการปลดล็อคโครงการที่ค้างการพิจารณาในห้วงที่

บ้านเมืองมีปัญหามาได้ส่วนหนึ่ง เรื่องสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและแนวทางการกำกับดูแล กลุ่มสินค้าเกษตรที่มีราคาเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่ผ่านมามี 5

รายการ ได้แก่ ลำไยจากภาคเหนือ เนื่องจากโรงงานอบแห้งลำไยเข้ามารับซื้อ  ทำให้ตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้น คงต้องระมัด

ระวังเรื่องของพ่อค้าคนกลางอาจจะมีการกดราคาอยู่บ้าง ก็ขอให้แจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ ผมได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์ไป

แล้วให้แก้ไขในเรื่องของการผูกขาด หรือการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ต้องพยายามแก้ให้ได้ เรื่องทุเรียน เงาะ ลองกอง จาก

ภาคใต้ เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เพราะฉะนั้นมาตรการในการรักษาระดับเพิ่มราคาสินค้าในกลุ่มนี้ ยังคงใช้

มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตให้ได้ในช่วงที่มีผลผลิตมาก รวมทั้งการผลักดันส่งออกทั้งตลาดเดิมและการหา

ตลาดใหม่ต่างประเทศ เรื่องของกล้วยไม้ ขณะนี้แม้จะมีราคาเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ถือว่าเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ต่ำ เพราะว่าตลาดต่างประเทศมีความต้องการลดลง

เนื่องจากผู้บริโภคหันไปซื้อกล้วยไม้พันธุ์ฟาแลนจากสิงคโปร์แทน รวมทั้งคุณภาพกล้วยไม้ไทยยังไม่ค่อยได้มาตรฐาน จะส่ง

ผลให้เกษตรกรขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่สามารถจะซื้อปุ๋ย หรือพัฒนาพันธุ์ให้ดีขึ้นได้ สำหรับมาตรการในการรักษาระดับเพิ่มราคากล้วยไม้ ทางรัฐจะสนับสนุนการวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการปลูก การส่ง

เสริมการปรับปรุงพันธุ์ และลดภาษีในการนำเข้าผงวุ้น เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ กลุ่มสินค้าเกษตรที่มีราคาคงที่ จากสัปดาห์ที่ผ่านมา มี 2 รายการ ได้แก่ มันสำปะหลัง  ราคาคงที่ เนื่องจากความต้องการซื้อมัน

เส้นและแป้งมันยังคงมีต่อเนื่อง มาตรการในการเพิ่มระดับราคาของมันสำปะหลัง เนื่องจากอยู่ในช่วงการเพาะปลูกสำหรับฤดู

กาลใหม่  จะเน้นการให้ความรู้ในการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งปัจจุบัน คสช. ได้ตั้งคณะ

กรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบาย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อกำกับ

ดูแลปริมาณ และเสถียรภาพราคา ให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนเต็มที่ เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับการระบาย

ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในสต๊อกของรัฐบาล เรื่องอ้อยราคายังคงที่ เนื่องจากเราใช้วิธี “การประกาศกำหนดราคาอ้อย”  ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  อ้อยและน้ำตาลทราย

ปีพ.ศ.2527  โดยการประกาศราคาล่าสุด เมื่อ 17 ธันวาคม 2556 ที่ราคาตันละ 900 บาท ส่วนของมาตรการในการเพิ่มราคาของอ้อย เราจะเร่งพัฒนาอ้อยพันธุ์ดี ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งขยายอ้อยพันธุ์ดีให้

เพียงพอกับความต้องการของชาวไร่อ้อย มีการแนะนำการปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ยเคมีที่จะต้องลดลง ให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้

มากขึ้น มีประสิทธิภาพ และต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในทุกระบบ สัปดาห์ที่ผ่านมา  กลุ่มนักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วโลกได้มาร่วมงาน ASIAN SUGAR NIGHT IN BKK 2014

และได้เข้าพบกับคณะ คสช. ซึ่งผมได้ชี้แจงอธิบายถึงสถานการณ์ของไทยและยืนยันกับเขาว่า การดำรงความสัมพันธ์และการ

ค้าขายกับกลุ่มนักธุรกิจเหล่านั้น เราจะดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามนโยบายการผลิตและส่งออกอ้อยและน้ำตาลของไทยจะ

ต้องพิจารณาความต้องการของผู้ซื้อจากต่างประเทศและผู้ผลิตน้ำตาลดิบของไทย ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล และจะต้อง

ดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีอยู่ประมาณ 3 แสนราย มีแรงงานอยู่เป็นล้านคน และโรงงานน้ำตาลมีถึง 50 โรงในปัจจุบันจะต้อง

ดูแลควบคู่กันไปกับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเหมาะสมกับความต้องการทั้งในประเทศ และกับประเทศผู้ค้า

ด้วย สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีราคาลดลง จากสัปดาห์ที่ผ่านมา มี 2 รายการ ปาล์มน้ำมัน  ราคาปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก

ตลาดน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซียปรับตัวลดลง  ซึ่ง เป็นไปตามกลไกตลาด  แนวทางการกำกับดูแล ติดตามระบบการค้าในประเทศ

เพื่อรักษาระดับราคาผลปาล์มให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มสู่การบริโภค เรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาปรับลดลง เนื่องจากข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวในต้นฤดูฝนมีความชื้นสูง ในแนวทางการกำกับดูแล

แนะนำ ให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับ วิธีการจัดเก็บ การเก็บรักษาเพื่อรักษาความชื้นของข้าวโพดให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

การกำกับดูแลสินค้าเกษตร ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร” และ“ศูนย์บริการประชาชนด้านการ

เกษตร”  เพื่อเป็นช่องทางการให้ความร่วมมือ และการให้คำแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ แก่เกษตรกรในทุกจังหวัด สำหรับผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มังคุด และลองกอง ซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะมีผล

ผลิตจำนวนมาก และล้นตลาดนั้น  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้รายงานขอแนวทางแก้ไขขึ้นมาแล้ว คสช.

กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ การหาหรือเพิ่มตลาด การกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่อื่น ๆ เรื่องปัญหาราคายางตกต่ำ สำหรับปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรสวนยางพาราประสบอยู่ในปัจจุบัน ในเรื่องปัญหาราคายางตกต่ำ

เนื่องจากผลิตผลทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากการรณรงค์การเพาะปลูกยางตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมานั้น คสช. ได้ให้ส่วนราชการเกี่ยว

ข้องไปพิจารณาหาแนวทาง ทั้งมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันอยู่

ระหว่างดำเนินการ ด้านความมั่นคง ที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษคือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยได้มีการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผมได้มอบหมายให้รองผู้บัญชาการกองทัพบกเป็นประธานฯ ทั้งนี้ เพื่อ

บูรณาการงาน แผนงาน โครงการของ หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและตรงกับ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยแท้จริง  รวมทั้งการสร้างการรับรู้กับต่างประเทศด้วย เราจะเห็นได้จากการประชุม

รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิก OIC ครั้งที่ 41 ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยมี

ประเด็นที่สำคัญคือ OIC ชื่นชมการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย สนับสนุนการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มต่าง ๆ

กับไทย และเรียกร้องให้ไทยดำรงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างยั่งยืน เรื่องสิทธิมนุษยชน วันนี้ คสช. อยากจะเรียนให้ต่างประเทศได้เข้าใจว่า เรามิได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแต่ประการใด

เราไม่มีนโยบายให้เกิดกรณี การทำร้าย ทารุณอย่างรุนแรงต่อศักดิ์ศรีมนุษย์ การฆ่า การทรมาน การข่มขืน แต่ในสภาวะไม่ปกติ

เช่นนี้ เราคงมีความจำเป็นในบางเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบอยู่บ้างต่อสิทธิ์ของประชาชน  เช่น การกำหนดให้สื่อมีความระมัด

ระวังในการเสนอข่าว  ผมใช้คำว่าระมัดระวัง การมีมาตรการสำหรับการเดินทางนอกประเทศของบางท่าน คสช. อยากจะขอให้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรระหว่าง

ประเทศได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้กฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมสถานการณ์ และปกป้องประชาชนและความมั่นคงของรัฐ

ในช่วงการเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปในขณะนี้ เรื่องการส่งกลับผู้ลี้ภัยจากการสู้รบทางด้านชายแดนไทย – เมียนมาร์  เรายังไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ เป็นเรื่องของรัฐบาล

ไทยกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ต้องหามาตรการที่เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้ลี้ภัยจากการสู้รบดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องไม่

ละเมิดสิทธิมนุษยชน  ไม่ได้เป็นการดำเนินการโดยฝ่ายความมั่นคงหรือทหารแต่ประการใด เรื่องโรฮิงญา ก็เช่นเดียวกัน  เนื่องจากมีขบวนการนำพาโรฮิงญาเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ฉะนั้นเราจำเป็นต้องมี

มาตรการควบคุมอย่างรัดกุมและชัดเจน  หากไม่ดำเนินการก็จะเกิดการค้ามนุษย์ และการหลบหนีภัยจากการสู้รบที่ไม่เป็น

ธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปอีก สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้รองเสนาธิการทหารบก เข้าร่วมหารือกับคณะผู้แทนองค์กรนิรโทษกรรมสากล (AI) โดยได้ชี้

แจงข้อเท็จจริงต่อข้อห่วงใยขององค์กรนิรโทษกรรมสากลในประเด็น สถานการณ์ความรุนแรง และการดำเนินการของ คสช.

ทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้กฎอัยการศึก และการเข้าควบคุมอำนาจ ในเรื่องของการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ การเคารพใน

สิทธิมนุษยชน บทบาทของ คสช.หลังมีรัฐบาล การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้ลี้ภัยจากการสู้รบชาวเมียนมาร์ ภายหลังการชี้แจง คณะผู้แทน AI ได้รับทราบและเข้าใจต่อสถานการณ์ในไทย และมีท่าทีเห็นด้วยและมีทัศนคติเชิงบวกต่อ

แนวทางการดำเนินการของ คสช. ในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้แทน คสช. ได้ขอความร่วมมือให้คณะผู้แทน AI ช่วย

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ของไทยในเวทีต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม คสช. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณามอบหมาย

ให้มีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ อย่างเช่น มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงไปดำเนินการ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว วันนี้ คสช. ได้รับทราบปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีพาสปอร์ตทำให้ไม่สามารถเดิน

ทางเข้าไทยได้ในขณะนี้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการขอพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทาง คือประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ได้

มอบให้ฝ่ายความมั่นคง ไปหามาตรการแก้ไข โดยเร่งด่วนแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาใน

ห้วงที่ผ่านมา ปัจจุบันปัญหาได้รับการคลี่คลายลงแล้ว โดยผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ดำเนินการได้อย่างคล่องตัวขึ้น เจ้าของ

เรือประมงที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวได้มาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปแล้ว จำนวน 53,260 คน และเมื่อวันที่ 22 ก.ค.

คสช. ได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวone stop service เพิ่มเติมจนครบทั้ง 22 จังหวัดติดชายทะเลแล้ว ด้านการศึกษา คสช. ได้เห็นชอบโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นการจัดหาอุปกรณ์ให้กับทุกโรงเรียนทั้งใน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจะยก

ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศให้พัฒนาและมีมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้น เรื่อง กองทุนเพื่อการศึกษา  คสช. ได้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานโครงการ     กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ใน

อนาคต หรือ กรอ. ซึ่งต่อไปในปีการศึกษา 2558 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกองทุนประสบปัญหาหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนมาก ซึ่ง

จะมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุน เพิ่มช่องทางชำระหนี้ การจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องในระยะต่อไป เรื่อง การเพิ่มอัตราบุคลากรทางสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ซึ่ง คสช. ได้อนุมัติอัตราเพิ่มเติมในขั้นต้น เฉพาะปีงบประมาณ 2557 จำนวน 9,074 อัตรา แยกเป็นบรรจุพยาบาล

และบุคลากรสาธารณสุข 7,547 อัตรา และบรรจุนักศึกษาแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และเภสัชกร จำนวน 1,527 อัตรา

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาต่อไป กระทรวงสาธารณสุขจะต้องดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ

ให้ครบถ้วนก่อนเสนอคำขออัตรากำลังเพิ่มมาใหม่ในครั้งต่อไป ประเด็นสำคัญ ๆ ที่สังคมให้ความสำคัญ ในขณะนี้การเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย คสช. ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแปลก ที่แปลกก็มีอยู่เพียงว่า สถานการณ์ประชาธิปไตยไทยที่ผ่าน

มา มีปัญหามาโดยตลอดในทุกมิติ ทั้งนักการเมือง การเข้าสู่ระบบ อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ การทุจริต ความไม่โปร่ง

ใส เอื้อประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน จนทำให้ข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในการให้การบริการกับประชาชนได้

ผมไม่เข้าใจว่า ผู้เรียกร้องดังกล่าวเหล่านั้น มองข้ามเรื่องที่กล่าวมาไปได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ การประท้วงที่ยาวนาน มาตั้งแต่ปี 2549 2553 2556 และปี 2557 ที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่า

ทำเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอด คสช. ต้องการที่จะยุติและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยั่งยืน น่าจะมองเหตุผลตรงนี้มากกว่า น่า

จะเข้าใจกัน และก็ไปหาว่าใครที่ทำให้เกิดสถานการณ์เหล่านั้น หากท่านมาประณามเรา ซึ่งเราจะเข้ามาแก้ไข ไม่น่าจะถูกต้อง

เท่าไหร่นัก ก็ขอความเป็นธรรมด้วย การเรียกร้องผลประโยชน์ ในการแต่งตั้งบอร์ด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รัฐบาล  ผมพูดมาหลายครั้งแล้วก็ยังมีอยู่ ทราบ

แล้วว่าใครเป็นคนไปเรียกร้อง ยืนยันว่า คสช. ไม่มีทั้งสิ้น และกำลังหาวิธีการดำเนินการตามกฎหมาย ขอให้หยุดการกระทำดัง

กล่าว และผู้ที่เคยเสียเงินเสียทองให้ไป ให้เรียกคืนโดยทันที มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียเงินเปล่า คนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช.

ในปัจจุบันนั้น คสช. จะมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการของ คสช. ทั้งในด้านประวัติส่วนตัว ผลการปฏิบัติงาน การทุจริต

คอรัปชั่น การถูกฟ้องร้อง หรืออยู่ในกระบวนการฟ้องร้อง โดยจะตรวจสอบทั้งหมด มิได้รับรายชื่อมาจากผู้ใดแล้วแต่งตั้ง ไม่

ใช่แบบนั้น หากแต่งตั้งไปแล้วตรวจพบมีความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี ปลดออกเช่นกัน การเรียกร้อง บัตรสนเท่ห์ เพื่อโจมตี คสช. กองทัพบก ถือว่าเป็นการเรียกร้อง ใส่ความที่ไม่เป็นธรรม การจัดหา จัดซื้ออาวุธ

สิ่งนี้ได้เรียนมาหลายครั้งแล้วว่ามีการตรวจสอบอยู่แล้ว ฉะนั้นที่ผ่านมาก่อนจะซื้ออะไรได้ มีการตรวจสอบมาทั้งสิ้น หน่วย

งานของรัฐก็ถามมา คสช. ก็ตอบไป จนบางครั้งทำให้การจัดหาจัดซื้อเกิดความล่าช้าก่อนกำหนด ก็ต้องไปแก้ไขต่อไปเรื่อย ๆ

เพราะ คสช. ต้องการให้ทุกคนไว้วางใจ เพราะฉะนั้นอย่าโจมตีกันอีกเลยในเรื่องเหล่านี้ เพราะว่าเมื่อซื้อมาแล้วเกิดชำรุด ก็ต้อง

ซ่อมกันต่อไป บางอย่างเราไม่ได้ผลิตเอง ไม่ได้ทำเองทั้งสิ้น บางอย่างต้องซื้อมา เพื่อทดลองใช้งาน และนำไปสู่การวิจัยและ

พัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ด้วย นี่ก็เรียนมาให้ทราบเท่านั้นเอง เราก็อยากจะมีการผลิต มีการ

ออกแบบ มีการผลิตเอง มีงบประมาณในการวิจัยพัฒนา แต่บางอย่างต้องใช้เวลานานมาก เพราะ คสช. ทำเองไม่ไหวแน่ กรณีการเรียกรับผลประโยชน์ ในโครงการที่ คสช. ได้อนุมัติไปของทุกกระทรวง ยืนยันทุกกระทรวง ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการก่อสร้าง การบริหารจัดการน้ำ  การขุดลอกคูคลอง สาธารณูปโภคพื้นฐาน และ

อื่น ๆ และได้มีการอ้างว่า สามารถเคลียร์กับ คสช. เคลียร์กับหัวหน้า คสช. ได้ และมีการแบ่งการเรียกรับผลประโยชน์ให้กับ

คสช. อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ พลเรือน ตำรวจ ทหาร หรือใครก็ตาม ขอให้แจ้ง คสช. ทราบโดยทันที คสช. จะดำเนินการ

โดยด่วน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผิดกฎหมาย ตั้งแต่เริ่มจัดทำแผนงานโครงการ จนกระทั้งถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่าง ๆ มี

ปัญหามาโดยตลอด ต้องช่วยกันดูแล ต้องทำให้โปร่งใส ตั้งแต่เรื่องการจัดทำงบประมาณ แผนงาน โครงการ การเปิดประมูล

ให้มีการแข่งขันโดยเสรี รอฟังเวลาเขาประกาศเชิญชวนไปแข่งขัน ก็ไป ถ้าท่านไม่ไป แล้วบอกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็คงไม่ได้ ท่าน

ต้องไปแข่งขันสู้กับเขาโดยเสรี ปัจจุบัน คสช. มีคณะกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอน และแต่ละกระทรวง ทบวง กรม แต่ละ

ระดับก็จะมีความรับผิดชอบตามลำดับชั้นลงไป จะต้องไม่มีเด็ดขาด ในเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ การแก้ไขปัญหาทุจริต คอรัปชั่น  เป็นนโยบายของ คสช. อยู่แล้ว ในช่วงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีคณะ

กรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ (คตร.) เข้าตรวจสอบแผนงานโครงการที่ใช้งบประมาณมาก ๆ ของแต่

กระทรวง แต่ละส่วนราชการ ก็มีอีกหลายโครงการที่มีลักษณะผิดปกติ ทั้งนี้ได้สั่งให้ทบทวน และระงับในบางกรณี รวมทั้งได้

ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้วางรากฐานการตรวจสอบ ป้องกัน การทุจริตคอรัปชั่น และการปลูกฝัง ส่งเสริม การเป็นข้าราชการที่

ดีในทุกระดับ  อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการสร้างมาตรการกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ปฏิบัติงานตามหลักธรรมา

ภิบาล จริยธรรม และนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มาใช้ในการทำงาน ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ส่งเสริม

ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ ซึ่งหากทุกกระทรวง ทุกส่วนราชการ มุ่งเน้นในเรื่องนี้ ก็จะเป็นรากฐานที่ดีต่อข้า

ราชการไทยต่อไป การกระจายอำนาจการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ที่มีอยู่แล้วเดิม คสช. ไม่ได้มองว่ามีปัญหาอะไรที่

มากนัก มีแต่เพียงการสรรหาบุคคลในการทำหน้าที่ในเรื่องของความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อย

ก็ต้องปฏิรูปให้เกิดความชอบธรรม เป็นธรรม และทั่วถึง ไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น เราต้องอย่าลืมว่า

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว เป็นรัฐเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ทั้งดินแดน ประชาชน การปกครอง ตามมาตรา 1 ที่กำหนดไว้

ตามรัฐธรรมนูญ และมาตราอื่น ๆ ก็ได้กำหนดไว้ ให้มีการปกครองในลักษณะส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นอยู่แล้ว เราให้

ความสำคัญกับข้าราชการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วน

จังหวัด (อบจ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด แต่ก็จำเป็นต้องมีการยึดโยงกับส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาคไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจไว้ หากสามารถสร้างบุคลากรทั้ง 3 ระดับให้ดีได้ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใด ๆ ตราบใดที่มีการ

สอดประสานกัน เป็นการดูที่จะได้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เติมช่องว่างที่ขาดได้ ปัญหาสำคัญอยู่ที่คน ถ้าเรามีความรู้ มี

คุณภาพ เสียสละ โปร่งใส นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตนเอง และพวกพ้อง มันก็ต้องดี กรณีที่มีการเลือกตั้ง ก่อนวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมาของส่วนท้องถิ่น ก็อนุญาตให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สามารถ

ประกาศผลรับรองได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผ่านการตรวจสอบเรื่องใบเหลือง ใบแดง ส่วนใดที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ชะลอการเลือกตั้ง

ทดแทนไปก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่ง เรื่องนี้ คสช. ได้มอบให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น และ กกต. จังหวัด ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีไม่กี่แห่งเป็นจำนวน 100 แห่ง ในจำนวนหลาย ๆ พันแห่งที่

หมดอายุลงไปเท่านั้นเอง ขอเวลาสักเล็กน้อยก่อน เรื่องการปรับปรุงและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย วันนี้ได้ให้คณะที่ปรึกษาจัดตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อทำการศึกษาในเรื่องดังกล่าว คู่ขนานไปกับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหามาตรการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจใน

กิจการดังกล่าว ให้ได้ข้อยุติโดยรวดเร็ว และทันต่อการชะลอการประมูลเครือข่าย 4Gออกไปเป็นการชั่วคราว 1 ปี ใช้เวลาใน

การฟื้นฟูส่วนงานเหล่านี้ก่อน อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้บริการเดือดร้อน ขอเน้นย้ำตรงนี้ เรื่องการตรวจโกดังข้าว คสช. ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินคดี ในกรณีตรวจพบความไม่โปร่งใส เพื่อ

จะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมต่อไป ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการตรวจสอบดำเนินคดีของ สำนัก

งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  โดยปัจจุบัน คณะทำงาน ได้เข้าตรวจสอบปริมาณเข้า

แล้ว จำนวนโกดังทั้งสิ้น 836 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.78 จากจำนวนคลัง หรือโกดัง ทั้งหมด 1,787 แห่งเบื้องต้นพบว่า มีสภาพปกติ 685 แห่ง  สภาพผิดปกติ 126 แห่ง เช่น  เสื่อมสภาพ ชนิด ที่มาไม่ตรงตามบัญชี มีข้าวชนิดอื่น

ปลอมปน มีมอด ไร สิ่งเจือปน ในข้าวค่อนข้างมาก เป็นต้น การระบายข้าว   คสช. ได้ให้ความเห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ซึ่งมี ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็น

ประธาน ได้นำเสนอ ยุทธศาสตร์ แนวทาง เป้าหมาย แผน และวิธีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล โดยกำหนดเป้าหมาย

ระบายข้าวในสต็อกจำนวน 18 ล้านตัน ให้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี แบ่งประเภทข้าวในการระบายเป็น ข้าวคุณภาพดี คุณภาพ

ปานกลาง คุณภาพต่ำ และข้าวเสื่อมคุณภาพ ในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การส่งออก การค้าทั่วไป การบริโภค และการแปรรูป

โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ การค้าข้าวภายในและต่างประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและคำนึง

ถึงผลกระทบต่อเกษตรกร รวมทั้งผลประโยชน์ของรัฐ  สำหรับแนวทางการส่งออกข้าวจะพิจารณาในหลายช่องทาง เช่น วิธีรัฐ

ต่อรัฐ ความร่วมมือรัฐกับเอกชนขายข้าวให้ลูกค้าต่างประเทศ การขายให้องค์กรเอกชน องค์การคลังสินค้า  (อคส.)  องค์การ

ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เป็นต้น เรื่องสื่อ ผมต้องขอขอบคุณที่เข้าใจกัน  ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละสมาคม ได้ดูแลกัน อย่าให้มีการล่วงละเมิดโดยเจตนาที่ไม่

บริสุทธิ์ ไม่เป็นจริง หรือการให้ข่าวโดยไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้ อยากให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวอ้าง ทั้งนี้ คสช. ไม่ได้มุ่ง

หวังที่จะใช้อำนาจเข้าไปควบคุมสื่อแต่ประการใด  อยากให้ทุกสมาคมสื่อ และสื่อทุกประเภทมีความเข้มแข็ง และเป็นที่น่าเชื่อ

ถือของสาธารณชนเท่านั้น    ผมขอให้ สื่อ สมาคมนักข่าวไทย นักข่าวต่างประเทศ ได้เข้าใจการปฏิบัติงานของ คสช.ในระยะที่ 2 จำเป็นต้องให้เกิดความสงบ

เรียบร้อยให้มากที่สุด หากท่านไม่ได้มีเจตนาให้ร้าย วิพากษ์วิจารณ์เกินกว่าเหตุ เจตนาไม่บริสุทธิ์ก็คงไม่มีใครไปทำอะไรท่าน

ได้ ขอความร่วมมือด้วย เพราะท่านมีพลังในการจะทำให้สังคมสงบเรียบร้อยหรือวุ่นวายก็ได้ หากท่านมีเจตนาร่วมกันปฏิรูป

ประเทศ ท่านก็น่าจะเข้าใจ ในระยะที่ 2 ก็อยู่ในการปฏิรูปด้วยในกลุ่มหนึ่งคือ การปฏิรูปสื่อมวลชนทุกแขนง ท่านต้องเข้ามา

ช่วยเหลือร่วมกันด้วย

​เรื่องการมีรัฐธรรมนูญชั่วคราว  เรามีความจำเป็นต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพราะเป็นการใช้พระราช

อำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรัฐธรรมนูญ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2 เดือน จะเห็นได้ว่า คสช. พยายามที่

จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว ไม่ได้มุ่งใช้อำนาจในการทำร้ายใคร แต่ใช้อำนาจในทางสร้างสรรค์ความสงบสุขให้

กับประชาชนและชาติบ้านเมือง ซึ่งก็คงมีทั้งผู้ที่ถูกใจและไม่ถูกใจบ้าง ที่ผ่านมา คสช. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม มุ่งหวังแต่

เพียงว่า จะทำอย่างไรให้ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืน ดังนั้น ทุกพวกทุกฝ่ายน่าจะร่วมมือกับ คสช. ในการทำงาน อย่ามองเฉพาะ

ประชาธิปไตยอย่างเดียว ถ้ามองเฉพาะเรื่องนั้นจะไปเรื่องอื่นไม่ได้ ฉะนั้น ถ้าท่านต่อต้านในทุกประเด็น บางอย่างที่ยังไม่เกิด

ท่านเป็นห่วงแบบนั้นแบบนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนรู้แล้ว ถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา เรา

ต้องร่วมมือกันในวันนี้ เพื่อจะเดินไปในวันข้างหน้า ตรงนี้อยากจะเรียนว่า เป็นการบริหารงาน ของรัฐบาลใหม่ตามรัฐ

ธรรมนูญชั่วคราว

ทุกคนน่าจะมีความสบายใจที่มีการถ่วงดุล ดูแลทั้งรับบาลและ คสช. ซึ่งจะมีอำนาจที่เข้มแข็ง ในการสงบเรียบร้อยต่อสังคม

และการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกภาคส่วน วันนี้เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติ ถ้าปกติแล้วคงเลิกแล้ว

กันทั้งหมด ยังไม่ปกติยังปฏิรูปไม่ได้ วันนี้เพียงแค่ลดความรุนแรงลง มาพบปะ หารือพูดคุยกัน เนื่องจากปัจจุบันยังมีคนที่ต่อ

ต้านอยู่ มีการสร้างความเข้าใจผิด บิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งในและต่างประเทศ คสช. ได้พยายาม ที่จะชี้แจงถึงอย่างไรก็ยังที่มีคน

ที่ไม่เข้าใจอยู่ ผมจึงไม่ทราบว่า ไม่เข้าใจจริงหรือว่า ไม่จริง คือ เพื่อจะปกปิดหรือปิดบังหรือไม่ ซึ่งอยากจะขอร้องให้เลิก

เพราะการตรวจสอบในปัจจุบันในเรื่องของขบวนการยุติธรรมยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องขององค์กรอิสระก็ยังทำอยู่ ใครจะผิดจะ

ถูกก็ว่ากันตรงนั้น หากจะหาว่าเราไปรังแกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง ดูว่าประเด็นสำคัญคือ เขาทำความผิดจริง

หรือไม่ ถ้าไม่จริงจะไม่ถูกดำเนินคดีอยู่แล้ว แต่ถ้าจริงต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งตรงนี้เราให้เวลาในการสอบสวน พิสูจน์ทราบให้

เกิดความชัดเจน มีความเป็นธรรม ไม่มุ่งหวังจะไปใช้อำนาจทำลายล้างใคร ให้กระบวนการยุติธรรมของเราได้ทำ ถ้าหากเรา

ไม่ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมปกติดำเนินการ คงมีข้อขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีก วันนี้ถ้าเราต้องการจะทำลายจริง เราคงลงโทษไป

แล้วฐานะเป็นรัฎฐาธิปัตย์ไปแล้ว ซึ่งมีอำนาจมากมาย แต่เราไม่ได้ใช้ บางพวกว่าไม่ใช้ ผมถามกลับว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้น

อีกหรือไม่ ถ้ากระบวนการยุติธรรมปกติไม่ได้สอบสวน อย่าใช้ความรู้สึกอย่างเดียว เพราะวันข้างหน้าต้องอยู่ร่วมกันอีก    คสช. จะไม่พยายามทำตามข้อเรียกร้องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะ หากเรียกร้องไปและทำตามไป บางอย่างอีกพวกจะบอกว่า

ไม่ได้ทำ ซึ่งจะต้องสู้ไปอีกเหมือนเดิม ฉะนั้น รอให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปด้วย หลักฐานที่เพียงพอ ทุกฝ่ายก็ต้อง

ยอมรับในกฎกติกาของสังคม ให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะกฎหมายมีไว้ เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง

ปกติสุข ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ผู้กระทำความผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษ ถ้าไม่ให้ถูกลงโทษก็ต้องหนี

ไป ซึ่งจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ จะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยต้องถูกจะต้องถูกติดตามจับกุมดำเนินคดี ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นมา

แล้วหลายราย คสช. อยากให้ประชาชนและสังคมไทยนึกถึงประเทศชาติให้มาก  มากกว่าความโกรธเกลียดซึ่งกันและกัน จนลืมไปหรือไม่

ว่าตัวเราและลูกหลานในอนาคตจะอยู่อย่างไร ถ้าเรายังคงทะเลาะเบาะแว้งกันต่อไป อาฆาตเครียดแค้นกันต่อไป ลูกหลานจะ

อยู่อย่างเป็นสุขได้อย่างไร ต้องไปว่าด้วยข้อกฎหมายดีกว่า สำหรับตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ ไม่ว่า คสช. จะมีอำนาจมากเท่าใด หากผู้ใช้อำนาจนั้น ใช้ในการกระทำสิ่งดี ๆ เกิด

ประโยชน์กับคนไทย กับประเทศไทย ก็ไม่ต้องกังวลใด ๆ ถ้าเราไว้ใจผู้บริหารประเทศ หรือผู้ที่จะมาอยู่ในกระบวนการใช้

อำนาจทุกคน ในขณะนี้ มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  อย่างไรก็ตาม

ถ้าหากว่าเข้ามาแล้วไม่ดี ไม่ทำประโยชน์ไม่โปร่งใสสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  ฉะนั้น ขอความไว้วางใจกับการใช้

อำนาจของ คสช. เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินในระยะที่ 2  เมื่อเรามีนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เราก็คงปฏิบัติงานในกรอบอำนาจเต็ม คือ การใช้อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ผ่าน ครม.

สภานิติบัญญัติกระบวนการยุติธรรม  โดยมีการปฏิรูปในเรื่องที่สำคัญควบคู่ไปด้วย และจะกำหนดให้ผลการปฏิรูปมีผลในทาง

ปฏิบัติในระยะสั้น คือ (ทันที) บางอย่างต้องระยะกลาง (1 ปี) ที่มีรัฐบาล ระยะยาว ส่งต่อรัฐบาล (ต่อ ๆ ไป) ให้ต่อเนื่อง วันนี้ขอ

ให้ทุกคนใจเย็น ๆ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันตกลงใจ และมีความเห็นชอบร่วมกัน จะได้หาข้อยุติลงได้และจะได้ส่งผลร้าย

เช่นที่ผ่านมาอีกในอนาคต มิฉะนั้นแล้ว การเรียกร้อง ต่อสู้ ล้มตายของประชาชนและเจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติงานของ คสช. ก็

จะสูญเปล่าไปอีกเหมือนเดิม บ้านเมืองกลับเข้าสู่วงจรเดิม ท่านจะยอมแบบนั้นหรือไม่ การมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ  เพื่อจะทำให้การปฏิรูป สามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริง ทุกอย่างมีเวลาที่

จำกัด  ตามที่ได้ประกาศไว้ใน Road Map  เราพยายามทำให้ตามนั้น หากไม่สามารถกำหนดเวลาต่าง ๆ เพื่อให้เดินได้ตามนั้น

จะทำให้การปฏิรูปไม่ได้ เวลาที่มีอยู่ไม่ได้ จะทำให้ยืดยาวออกไปอีก เราไม่ต้องการที่จะแสวงหาอำนาจเป็นระยะเวลานาน 

ฉะนั้น ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับ คสช.  ฝ่ายเดียว เราพยายามจะทำงาน เราจะแก้ปัญหา แต่การจะช่วยให้ประเทศชาติเดินต่อไป

ข้างหน้า ต้องเป็นท่าน ร่วมมือกับเรา รับฟังความคิดเห็นร่วมกันกับเรา มีความคิดเห็นอย่างไรสามารถสอบถามมาได้ อย่าไป

วิเคราะห์วิจารณ์กันไปเองหรือไปกลัวอะไรที่ยังมาไม่ถึง ถึงวันข้างหน้าถ้าเกิดอะไรไม่ดีก็แก้ไขทันที สรุปว่าต้องมีการแก้ไข ฉะนั้นอยากจะขอความร่วมมือกับทุกคนให้ช่วยกันนำบ้านเมืองไปสู่ความสงบ ไปสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน อย่างที่ทุกคน

ต้องการและให้มีความขัดแย้งกันต่อไป ทั้งฝ่ายประชาชน ทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จะได้ทำงานได้

สะดวกขึ้นในการรักษากฎหมาย ฉะนั้นหากว่าเกิดความวุ่นวาย ไม่โปร่งใสอีก ซึ่งผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร ซึ่งไม่มีทาง

แก้ไขปัญหาอีกแล้ว คราวนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่จะต้องร่วมมือกันให้ได้มากที่สุด และถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของ

ประเทศไทย กรุณาอย่าเรียกร้องอะไรกันมากนัก ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซึ่งจะต้องร่าง

ขึ้นมาใหม่ ในระยะที่ 2 นี้ ให้ทันเวลาเพื่อจะนำไปสู่การเลือกตั้งประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ และเกิดการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม

ตามที่ทุกพวกทุกฝ่ายต้องการ เรื่องต่างประเทศ  สรุปแล้วว่าจะเห็นได้ว่า  หลายประเทศส่วนใหญ่ ได้มีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับไทย อย่างต่อเนื่อง 

และการค้าขายธุรกิจกับประเทศไทยอย่างต่อต่อเนื่อง การค้าต่าง ๆ การลงทุนต่าง ๆ ภาคเอกชนได้ดำเนินการไปตามปกติ ซึ่ง

ทุกคนจะพยายามสนับสนุนเรา มุ่งหวังให้ประเทศไทย คนชาวไทย ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับ

ความสัมพันธ์ทางทหารนั้น ในห้วงเดือน สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการฝึกร่วมระหว่าง กองทัพบกไทย-กองทัพบกออสเตรเลีย ที่

จังหวัดตาก และ จังหวัดสงขลา รหัส CHAPLE GOLD 14 ซึ่งปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพ และสัปดาห์ที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตอินเดีย

ประจำประเทศไทยและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพสิงคโปร์ ได้เข้าพบปะคณะ คสช. ทั้งสองประเทศได้เข้าใจถึง

สถานการณ์ของประเทศไทยและการทำงานของ คสช. เป็นอย่างดี รวมทั้งพร้อมจะให้การสนับสนุนและกระชับสัมพันธไมตรี

กันต่อไปในอนาคต สำหรับกรณี เครื่องบินของสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ และสายการบินทรานซ์เอเชียของไต้หวันประสบเหตุในสัปดาห์ที่

ผ่านมานั้น ในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งลูกเรือและผู้

โดยสารของประเทศต่าง ๆ ทุกท่าน กรณีการสู้รบระหว่างอิสราเอล และปาเลสไตน์ ที่ฉนวนกาซา ซึ่งมีแรงงานไทยเสียชีวิต 1 คนนั้น ขอแสดงความเสียใจต่อ

ครอบครัวผู้เสียชีวิตเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ให้กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ

ได้ประสานงานย้ายแรงงานไทยออกจากบริเวณใกล้เคียงฉนวนกาซา ไปยังเขตที่ปลอดภัยแล้ว เรื่องสำคัญ  อาทิ  การลงทุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริหารจัดการน้ำ  การบริหาร

จัดการด้านพลังงาน  การขนส่ง และเรื่องอื่น ๆ ยังคงอยู่ในกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเข้า

สู่การเป็นประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้โดยเร็ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จาก 22 พฤษภาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2557  ประมาณ 2 เดือนแล้ว ที่ คสช. ได้รับความร่วมมืออย่างดี

ยิ่งจาก คนไทยทุกภาคส่วน ขอขอบคุณแกนนำม็อบทุกฝ่าย ที่ยุติการเคลื่อนไหวไปทำกิจกรรมส่วนตัว พักผ่อนออกกำลังกาย ดูแลครอบครัวประกอบอาชีพ

และเตรียมตนเองในเรื่องการปฏิรูป และการเมืองในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากนี้เป็นต้นไป คสช. คงจะได้รับความร่วมมือ

เช่นเดิม หรืออาจจะมากกว่าเดิม ทั้งในด้านความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูป และร่วมมือกันในการบริหารราชการแผ่นดิน

ให้ผ่านพ้นเมฆหมอก ที่บดบังความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยมายาวนาน ทั้งนี้ เพื่อมอบอนาคตที่ดีงานให้กับลูกหลานของ

เราสืบไป  คสช. ยืนยันไม่ได้มุ่งหวังจะมีอำนาจหรือแสวงหาผลประโยชน์ประการใด ทั้งสิ้น ในโอกาสที่วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ใกล้จะมาถึงแล้ว คือวันที่ 28

กรกฎาคมฉะนั้นผมขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั่วราชอาณาจักรร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพสิ่งศักดิ์ทั้งหลายได้

โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารให้ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

และทรงพระเจริญมายุยิ่งยืนนานขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ