มท.เปิดศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใน7จังหวัด

วันที่ 05 ก.ค. 2557 เวลา 10:23 น.
มท.เปิดศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใน7จังหวัด
มหาดไทย เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service  ในพื้นที่ 7 จังหวัด

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่ 7 จังหวัด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่กำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2557

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ คสช. กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดเปิดศูนย์บริการ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในพื้นที่ 7 จังหวัด 8 ศูนย์บริการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งที่ ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งที่ กองพลทหารราบที่ 11 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี จัดตั้ง 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 จัดตั้งที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จุดที่ 2 จัดตั้งที่ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง 4. จังหวัดระยอง จัดตั้งที่ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา 6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตั้งที่ ศูนย์การเรียนรู้วิภาวดี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และ 7. จังหวัดสงขลา จัดตั้งที่ สโมสรทหารเรือสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

สำหรับการดำเนินงานของศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั้ง 7 จังหวัดที่กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่ 7 ก.ค.นี้ กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่ โดยได้มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับจังหวัดทั้งด้านบุคลากร สถานที่ ระบบอุปกรณ์ โดยมีการศึกษาการบริหารจัดการของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนำร่องไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.เพื่อนำมาเป็นต้นแบบและนำปัญหาที่พบมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้จังหวัดที่จะเปิดให้บริการจดทะเบียนต่างด้าวในระยะต่อไป เตรียมพร้อมให้สามารถรองรับในการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้ในทันที

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต