โพลหนุนสมคิดดูแลเศรษฐกิจในรัฐบาลคสช.

วันที่ 01 ก.ค. 2557 เวลา 09:53 น.
โพลหนุนสมคิดดูแลเศรษฐกิจในรัฐบาลคสช.
นิด้าโพลเผยประชาชนร้อยละ20.78หนุนสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดูแลด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลคสช. เมื่อวันที่1ก.ค.57 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ใครควรเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจในรัฐบาล คสช.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2557 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับบุคคลที่ประชาชนเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ภายใต้การบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งจากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) โดยรัฐบาลที่จะมาจากการแต่งตั้งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 20.78 ระบุว่า ควรเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองลงมา ร้อยละ 15.43 ระบุว่า ควรเป็น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ร้อยละ 13.19 ระบุว่า ไม่มีใครเหมาะสม ร้อยละ 6.47 ระบุว่า ควรเป็น ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ควรเป็น หัวหน้า คสช. พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา ร้อยละ 5.68 ระบุว่า ควรเป็น ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ร้อยละ 7.99 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายอานันท์  ปันยารชุน นายกรณ์ จาติกวณิช  ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ  พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ดร.ฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์ และ ดร.ทนง พิทยะ ร้อยละ 1.36 ระบุว่า เป็นใครก็ได้ ที่มีความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ และทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส ร้อยละ 0.40 ระบุว่า ควรเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง และ ร้อยละ 22.46 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต