คสช.สั่งทำงบประมาณห้ามสนองการเมือง

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 21:24 น.
คสช.สั่งส่วนราชการทำงบประมาณรายจ่าย58 ต้องไม่ใช่เหตุผลความต้องการทางการเมือง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ (หน.ฝกศ.) มอบหมาย พล.ท.สุชาติ หนองบัว รอง หน.ฝกศ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมกับส่วนราชการภายใต้กำกับฝ่ายกิจการพิเศษ รวม 10 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการภายใต้กำกับของฝ่ายกิจการพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ท.สุชาติ หนองบัว รอง หน.ฝกศ. แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้เพื่อการประสานงาน กลั่นกรอง รับฟังการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่สำคัญของแต่ละส่วนราชการ ที่จะต้องมีหลักที่สำคัญคือการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อประชาชนเป็นหลัก เป็นการขับเคลื่อนงานปกติตามแผนของหน่วยงาน สนองตอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่หัวหน้า คสช. มอบไว้ และเป็นแผน/โครงการการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง

"ขอเน้นย้ำว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะต้องเป็นงบที่ไม่ใช่เหตุผลหรือความต้องการทางการเมือง ทั้งนี้ มองว่าส่วนราชการต่าง ๆ มีความเข้าใจดีถึงความเหมาะสมในการจัดทำคำของบประมาณต่าง ๆ ของหน่วยงานแล้ว รวมทั้งได้จัดทำคำของบประมาณอย่างสอดคล้องกับคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ที่จะต้องให้มีการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการชี้แจงในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอีกครั้ง และที่สำคัญจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตในการบริหารงบประมาณด้วย"พล.ท.สุชาติ กล่าว

จากนั้น ส่วนราชการทั้ง 10 หน่วยงานได้ชี้แจงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนตามนโยบายของหัวหน้า คสช. แล้วให้ที่ประชุมได้รับทราบร่วมกัน ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการพิเศษ คสช. ได้มีการประชุมชี้แจงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการภายใต้กำกับฝ่ายกิจการพิเศษแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 รวม 9 หน่วยงาน โดยขั้นตอนต่อจากนี้ จะเป็นการจัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการทั้ง 19 หน่วยงานในกำกับของฝ่ายกิจการพิเศษ คสช. ให้สำนักงบประมาณภายในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป